[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm keo nhựa thông biến tính dùng cho gia keo giấy và các tông bao gói

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm keo nhựa thông biến tính dùng cho gia keo giấy và các tông bao gói
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ NHỰA THÔNG VÀ KEO NHỰA THÔNG
I.1. Thành phần và tính chất của colophon
I.2. Công nghệ sản xuất keo nhựa thông truyền thống
I.3. Công nghệ sản xuất keo nhựa thông biến tính
I.4. Một số kết quả nghiên cứu về keo nhựa thông biến tính
PHẦN II: KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN
II.1. Thị trường keo nhựa thông
II.2. Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ
II.3. Hoàn thiện và xây lắp dây chuyền thiết bị
II.4. Sản xuất thực nghiệm
II.5. Đánh giá sơ bộ dự án
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan