[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu lựa chọn cơ cấu cây trồng để nâng cao giá trị trên hecta đất trồng lúa ở huyện Vạn Ninh

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu lựa chọn cơ cấu cây trồng để nâng cao giá trị trên hecta đất trồng lúa ở huyện Vạn Ninh
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương I: CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC
1. Cơ sở khoa học của việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng.
2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước.
3. Điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội của huyện Vạn Ninh.
Chương II: MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1. Mục tiêu đề tài.
2. Nội dung nghiên cứu.
3. Phạm vi nghiên cứu.
4. Phương pháp nghiên cứu.
5. Kỹ thuật canh tác sử dụng trong các thực nghiệm. Chương III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
1. Hiện trạng và tiềm năng trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên chân đất canh tác lúa ở huyện Vạn Ninh.
2. Nghiên cứu lựa chọn cơ cấu cây trồng thích hợp trên chân đất 1 vụ lúa và lúa - lúa không chủ động nước.
3. Nghiên cứu lựa chọn cơ cấu cây trồng thích hợp trên chân đất lúa chủ động nước.
4. Xây dựng mô hình trình diễn cơ cấu chuyển đổi cây trồng đạt hiệu quả kinh tế cao và thích nghi với điều kiện tự nhiên của huyện Vạn Ninh.
5. Hội nghị khoa học và hội thảo đầu bờ.
6. Một số giải pháp khi triển khai nhân rộng.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan