[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu công nghệ nhuộm màu thuỷ tinh bằng công nghệ nhiệt độ cao

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu công nghệ nhuộm màu thuỷ tinh bằng công nghệ nhiệt độ cao
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. TỔNG QUAN
1.1. Tình hình nghiên cứu và sản xuất trong và ngoài nước
1.2. Cơ sở lý thuyết
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ
2.1. Phương pháp nghiên cứu
2.2. Mẫu nghiên cứu
2.3. Nguyên liệu, hoá chất nghiên cứu
2.4. Thiết bị nghiên cứu
2.5. Công tác phân tích
Chương 3. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Nội dung nghiên cứu
3.1.1. Sơ đồ công nghệ
3.1.2. Nghiên cứu công nghệ nhuộm màu cho thuỷ tinh
3.1.2.1. Nghiên cứu ảnh hưởng của thành phần chất tạo màu và phương pháp thao tác
3.1.2.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số kỹ thuật công nghệ tới chất lượng màu nhuộm
3.1.2.3. Nghiên cứu ảnh hưởng của thủy tinh nền (phôi) tới chất lượng màu nhuộm
3.1.2.4. Kết quả phân tích, đo các thông số kỹ thuật
3.2. Kết quả nghiên cứu
Chương 4. ĐỊNH HƯỚNG ÁP DỤNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Chương 5. KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan