[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển dịch vụ du lịch trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển dịch vụ du lịch trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ DU LỊCH
1.1. Khái quát về du lịch, dịch vụ du lịch và phát triển dịch vụ du lịch
1.2. Nội dung phát triển dịch vụ du lịch
1.3. Các tiêu chí đánh giá phát triển dịch vụ du lịch
1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ du lịch
1.5. Vai trò của dịch vụ du lịch đối với phát triển kinh tế - xã hội
Chương 2 TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN
2.1.Thực trạng phát triển dịch vụ du lịch trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn
2.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển dịch vụ du lịch
2.3. Những hạn chế của ngành dịch vụ du lịch trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn và nguyên nhân
Chương 3 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN
3.1. Phương hướng phát triển ngành dịch vụ du lịch trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn trong thời gian tới
3.2. Giải pháp phát triển
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan