[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển dịch vụ hỗ trợ thuế tại cục thuế thành phố Đà Nẵng

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển dịch vụ hỗ trợ thuế tại cục thuế thành phố Đà Nẵng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ THUẾ
1.1. Lý thuyết tổng quan về dịch vụ hỗ trợ thuế.
1.2. Nội dung dịch vụ hỗ trợ thuế tại cơ quan thuế.
1.3. Tiêu thức đánh giá phát triển dịch vụ hỗ trợ thuế.
1.4. Những nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ hỗ trợ thuế.
1.5. Bài học kinh nghiệm về phát triển dịch vụ hỗ trợ thuế.
TÓM TẮT CHƯƠNG 1
Chương 2: THỰC TRẠNG DỊCH VỤ HỖ TRỢ THUẾ TẠI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
2.1. Khái quát về cục thuế thành phố Đà Nẵng.
2.2. Đặc điểm các doanh nghiệp tại cục thuế thành phố Đà Nẵng.
2.3. Thực trạng phát triển dịch vụ hỗ trợ thuế tại cục thuế thành phố Đà Nẵng.
2.4. Những thành tựu bước đầu và những vấn đề đặt ra tại cục thuế thành phố Đà Nẵng.
TÓM TẮT CHƯƠNG 2
Chương 3: PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ HỖ TRỢ THUẾ TẠI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
3.1. Xác định mục tiêu phát triển dịch vụ hỗ trợ thuế tại cục thuế thành phố Đà Nẵng.
3.2. Phân tích và dự báo các yếu tố ảnh hưởng phát triển dịch vụ hỗ trợ thuế tại cục thuế thành phố Đà Nẵng.
3.3. Các giải pháp phát triển dịch vụ hỗ trợ thuế tại cục thuế thành phố Đà Nẵng.
TÓM TẮT CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan