[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tiếp tục đổi mới chính sách xuất khẩu của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế đến năm 2010

[/kythuat]
[tomtat]
Tiếp tục đổi mới chính sách xuất khẩu của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế đến năm 2010
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ THUYẾT VỀ XUẤT KHẨU VÀ CHÍNH SÁCH XUẤT KHẨU TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
1.1. Xuất khẩu và các lý thuyết về xuất khẩu.
1.2. Quan niệm về chính sách xuất khẩu.
1.3. Kinh nghiệm xây dựng và thực thi chính sách xuất khẩu của một số quốc gia trong khu vực và bài học vận dụng ở Việt Nam.
Chương 2: CHÍNH SÁCH XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ VÀ ĐÒI HỎI CỦA WTO
2.1. Quá trình đổi mới và thực trạng chính sách xuất khẩu của Việt Nam.
2.2. Đánh giá chung về xuất khẩu và chính sách xuất khẩu của nước ta.
Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TIẾP TỤC ĐỔI MỚI
3.1. Bối cảnh toàn cầu hóa và ảnh hưởng của WTO đối với thương mại, chính sách thương mại và chính sách xuất khẩu của Việt Nam.
3.2. Phương hướng, giải pháp tiếp tục đổi mới, xây dựng chính sách xuất khẩu của nước ta phù hợp với hội nhập quốc tế và gia nhập WTO.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan