[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đổi mới chính sách đối với trí thức khoa học và công nghệ trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

[/kythuat]
[tomtat]
Đổi mới chính sách đối với trí thức khoa học và công nghệ trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Phần I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI TRÍ THỨC KHCN
1.1. Trí thức, đội ngũ trí thức và trí thức KH&CN
1.1.1. Trí thức
1.1.2. Đội ngũ trí thức
1.1.3. Sản phẩm của đội ngũ trí thức
1.1.4. Trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN)
1.2. Đặc điểm của đội ngũ trí thức và trí thức KH&CN Việt Nam hiện nay
1.2.1. Một vài nét chủ yếu về đặc điểm trí tuệ con người Việt nam
1.2.2. Đặc điểm xã hội của trí thức
1.2.3. Đặc điểm về tôn giáo của trí thức
1.2.4. Đặc điểm về truyền thống văn hóa dân tộc của trí thức Việt Nam
1.2.5. Đặc điểm chuyên môn và học vấn của trí thức
1.2.6. Đặc điểm nghề nghiệp của trí thức
1.2.7. Đặc điểm phân bố trí thức theo các vùng lãnh thổ
1.2.8. Đặc điểm của các nhóm trí thức khoa học và công nghệ
1.3. Chính sách và chu trình chính sách
1.3.1. Chính sách
1.3.2. Chu trình chính sách
1.3.3. Chính sách đối với trí thức
1.3.4. Mục tiêu đổi mới chính sách đối với trí thức
1.4. Vai trò và trách nhiệm của trí thức KH&CN trong sự nghiệp CNH, HĐH
1.4.1. Vai trò và trách nhiệm của trí thức
1.4.2. Vai trò trách nhiệm của đội ngũ trí thức KH&CN
1.5. Kinh nghiệm trong và ngoài nước về chính sách đối với trí thức và trí thức KH&CN
1.5.1. Kinh nghiệm về chính sách đối với trí thức và trí thức KH&CN của nước ta
1.5.2. Kinh nghiệm về chính sách đối với trí thức KH&CN của một số nước trên thế giới
1.5.2.1. Kinh nghiệm của Trung Quốc về chính sách đối với trí thức KH&CN
1.5.2.2. Kinh nghiệm của các nước khác về chính sách đối với trí thức KH&CN
1.5.3 Một số bài học kinh nghiệm của các nước đối với Việt Nam
Phần II: BỐI CẢNH KINH TẾ-XÃ HỘI VÀ THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC KH&CN CỦA NƯỚC TA HIỆN NAY
2.1. Bối cảnh kinh tế xã hội
2.1.1 Những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội từ đổi mới đến nay
2.1.2. Những hạn chế của nền kinh tế hiện nay
2.1.3. Cấu trúc lực lượng lao động của Việt Nam
2.2. Thực trạng về trí thức KH&CN nước ta hiện nay
2.2.1. Cơ cấu của đội ngũ trí thức
2.2.2. Cơ cấu đội ngũ trí thức hình thành trong quá trình sử dụng
2.2.3. Về năng lực hoạt động nghề nghiệp của trí thức
2.3. Những đóng góp của trí thức KH&CN của nước ta trong những năm qua
2.3.1. Trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn
2.3.2. Trong lĩnh vực giáo dục
2.3.3. Trong lĩnh vực KHCN
2.3.4. Những hạn chế của trí thức nước ta hiện nay
Phần III: THỰC TRẠNG CÁC CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI TRÍ THỨC KH&CN TỪ KHI ĐỔI MỚI ĐẾN NAY
3.1. Quan điểm và chủ trương của Đảng đối với đội ngũ trí thức trong thời kỳ đổi mới
3.2. Chính sách của Đảng và Nhà nước về KH&CN đến năm 2010
3.2.1. Mục tiêu phát triển KH&CN và đội ngũ trí thức KH&CN
3.2.2. Các giải pháp lớn về phát triển KH&CN từ nay đến năm 2010
3.3. Thực trạng về các nhóm chính sách đối với trí thức KH&CN
3.3.1. Nhóm các chính sách đào tạo
3.3.2. Nhóm CS đào tạo lại, bồi dưỡng và cập nhật kiến thức
3.3.3. Nhóm các chính sách sử dụng
3.3.4. Nhóm chính sách đãi ngộ, tôn vinh
3.3.5. Các chính sách thu hút sự giúp đỡ từ bên ngoài và trí thức người Việt ở nước ngoài
3.4. Đánh giá tác động của chính sách đối với trí thức KH&CN
3.4.1. Tác động của các chính sách sắp xếp lại, kiện toàn hệ thống tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
3.4.2. Tác động của các chính sách bố trí lại lực lượng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
3.4.3. Tác động của các chính sách đổi mới cơ chế quản lý hoạt động KH&CN
3.4.4. Đánh giá về đóng góp của trí thức KH&CN
3.4.5. Các chính sách mở rộng nguồn vốn đầu tư hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
3.4.6. Các chính sách cải thiện môi trường và điều kiện nghiên cứu
3.4.7. Tạo lập thị trường KH&CN
3.4.8. Các chính sách tuyển dụng và sử dụng đội ngũ trí thức KH&CN
3.4.9. Các chính sách tôn vinh và chế độ đãi ngộ đối với các hoạt động sáng tạo của người trí thức
3.4.10. Các chính sách thu hút trí thức người Việt Nam ở nước ngoài
3.4.11. Đánh giá về quá trình thực hiện chính sách
3.4.12. Kết luận
Phần IV: ĐỔI MỚI CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC KH&CN TRONG GIAI ĐOẠN TỚI
4.1. Bối cảnh kinh tế - xã hội, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 và kế hoạch 5 năm 2006-2010
4.1.1. Bối cảnh kinh tế- xã hội trong thời gian tới
4.1.2. Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2001-2010
4.1.3. Mục tiêu phát triển đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu HĐH, CNH
4.1.4. Huớng tới nền kinh tế trí thức
4.1.5. Chính sách đối với trí thức gắn với việc xây dựng nền kinh tế trí thức
4.2. Quan điểm, mục tiêu và nguyên tắc đề xuất giải pháp đổi mới chính sách đối với trí thức KH&CN trong thời kỳ mới
4.2.1. Một số quan điểm đề xuất các giải pháp chính sách
4.2.2. Mục tiêu của việc đề xuất các giải pháp chính sách
4.2.3. Nguyên tắc của việc đề xuất các giải pháp chính sách
4.2.4. Những giải pháp tổng quát về chính sách đối với trí thức KH&CN
4.3. Các nhóm giải pháp đổi mới chính sách đối với trí thức KH&CN trong thời kỳ mới
4.3.1. Những yêu cầu đặt ra về đổi mới chính sách đối với trí thức KH&CN trong tình hình hiện nay
4.3.2. Nhóm các chính sách phát triển đội ngũ trí thức KH&CN
4.3.3. Nhóm các giải pháp chính sách cải thiện điều kiện và môi trường làm việc cho đội ngũ trí thức KH&CN
4.3.4 Các giải pháp chính sách đãi ngộ, tôn vinh, thu hút trí thức
4.4. Những điều kiện thực hiện chính sách đối với trí thức
Phần V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
DANH MỤC PHỤ LỤC CỦA ĐỀ TÀI
[/tomtat]

Bài viết liên quan