[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phương trình hàm đa ẩn

[/kythuat]
[tomtat]
Phương trình hàm đa ẩn
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài.
2. Mục đích nghiên cứu.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài.
6. Cấu trúc luận văn.
Chương 1: MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG HÀM CƠ BẢN VÀ PHƯƠNG TRÌNH HÀM CAUCHY
1.1. Một số đặc trưng hàm cơ bản.
1.2. Tập trù mật, điểm tụ của tập hợp.
1.2.1. Định nghĩa tập trù mật.
1.2.2.  Định nghĩa điểm tụ.
1.2.3. Các định lý về tập trù mật.
1.2.4. Một số tập trù mật trên R thường gặp.
1.3. Phương trình hàm Cauchy trong lớp hàm liên tục.
Chương 2: PHƯƠNG TRÌNH ĐA ẨN HÀM CƠ BẢN
2.1. Phương trình hàm song ẩn.
2.2. Phương trình hàm Pexider và các dạng toán liên quan.
2.3. Phương trình hàm Vincze và các dạng toán liên quan.
Chương 3: MỘT SỐ DẠNG PHƯƠNG TRÌNH ĐA ẨN HÀM KHÁC
3.1. Phương trình hàm sinh bởi phi đa thức a2 + b2 ≡ g(a + b)h(a – b).
3.2. Phương trình hàm hình sinh bởi đẳng thức a2 + b2 = (a + b)(a – b).
3.3. Một số bài toán phương trình đa ẩn hàm khác.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan