[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phương trình hàm và bất phương trình hàm trong đa thức

[/kythuat]
[tomtat]
Phương trình hàm và bất phương trình hàm trong đa thức
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: ĐA THỨC VÀ MỘT SỐ TÍNH CHẤT
1.1. Định nghĩa và các tính chất.
1.2. Xấp xỉ hàm số bởi đa thức.
1.3. Phép tính trên đa thức.
Chương 2: PHƯƠNG TRÌNH HÀM TRONG ĐA THỨC
2.1. Một số dạng hàm số cần tìm.
2.2. Đa thức xác định bởi phép biến đổi đối số.
2.3. Một số bài toán tổng hợp.
2.2.1. Một số bài toán xác định đa thức đơn giản.
2.2.2. Phép biến đổi vi phân – hàm.
2.2.3. Phương trình dạng P(f)P(g) = P(h).
2.2.4. Phương trình dạng P(f)P(g) = P(h) + Q.
Chương 3: BẤT PHƯƠNG TRÌNH HÀM VÀ XÁC ĐỊNH ĐA THỨC THEO CÁC ĐẶC TRƯNG
3.1. Một số dạng bất phương trình hàm liên quan đến đa thức.           
3.1.1. Bất phương trình hàm với cặp biến tự do.
3.1.2. Một số bài toán về bất phương trình hàm liên quan đến đa thức.
3.2. Xác định đa thức theo các đặc trưng của chúng.
3.2.1. Xác định đa thức theo các đặc trưng nghiệm.
3.2.2. Xác định đa thức theo các đặc trưng nội suy.
3.2.3. Xác định đa thức theo các đặc trưng số học.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan