[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phương trình vô định nghiệm nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Phương trình vô định nghiệm nguyên
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN
1.1. Liên phân số.
1.2. Phi – hàm Euler.
Chương 2: PHƯƠNG TRÌNH VÔ ĐỊNH BẬC NHẤT
2.1. Phương trình vô định bậc nhất hai ẩn.
2.2. Phương pháp tìm nghiệm riêng của phương trình bậc nhất.
2.2.1. Phương pháp biến số nguyên.
2.2.2. Phương pháp hàm Euler.
2.2.3. Phương pháp dùng liên phân số.
2.2.4. Điều kiện tồn tại nghiệm của phương trình vô định bậc nhất nhiều ẩn.
2.2.5. Qui định tìm nghiệm của phương trình vô định bậc nhất nhiều ẩn.
Chương 3: PHƯƠNG TRÌNH VÔ ĐỊNH BẬC HAI HAI ẨN
3.1. Phương trình Pell loại I.
3.2. Phương trình Pell loại II.
3.3. Phương trình Pell với tham số n.
3.4. Phương pháp giải phương trình vô định bậc hai hai ẩn.
3.4.1. Phương trình dạng elip.
3.4.2. Phương trình dạng parabol.
3.4.3. Phương trình dạng hyperbol.
3.5. Phương trình Pythagore.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan