[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phương pháp chuẩn hóa và phương pháp thuần nhất trong chứng minh bất đẳng thức

[/kythuat]
[tomtat]
Phương pháp chuẩn hóa và phương pháp thuần nhất trong chứng minh bất đẳng thức
MỤC MỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Hàm số thuần nhất.
2. Đa thức đối xứng.
3. Bất đẳng thức Schur.
4. Định lý Muirhead.
5. Bất đẳng thức giữa trung bình cộng và trung bình nhân (Bất đẳng thức AM - GM)
6. Bất đẳng thức Cauchy-Schwarz.
Chương 2: BẤT ĐẲNG THỨC THUẦN NHẤT
1. Bất đẳng thức thuần nhất.
2. Một số phương pháp chứng minh bất đẳng thức thuần nhất.
Chương 3: PHƯƠNG PHÁP CHUẨN HÓA VÀ PHƯƠN PHÁP THUẦN NHẤT TRONG CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC
1. Phương pháp chuẩn hóa.
2. Phương pháp thuần nhất.
2.1. Thuần nhất hóa bất đẳng thức không đồng nhất.
2.2. Chứng minh bất đẳng thức bằng phương pháp chuẩn hóa.
3. Sáng tạo bất đẳng thức.
3.1. Sáng tạo bất đẳng thức từ bất đẳng thức Schur.
3.2. Sáng tạo bất đẳng thức từ bất đẳng thức Schur suy rộng.
3.3. Sáng tạo bất đẳng thức bằng cách sử dụng phương pháp chuẩn hóa.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan