[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng công nghệ GIS và mô hình SWAT đánh giá chất lượng nước lưu vực hồ Dầu Tiếng

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng công nghệ GIS và mô hình SWAT đánh giá chất lượng nước lưu vực hồ Dầu Tiếng
MỤC LỤC
DANH MỤC HÌNH ẢNH
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
Chương 1: MỞ ĐẦU
Chương 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
2.1. MÔ TẢ KHÁI QUÁT VỀ HỒ DẦU TIẾNG
2.1.1. Lịch sử hình thành
2.1.2. Vị trí địa lý
2.2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC HỒ DẦU TIẾNG
2.2.1. Đặc điểm khí hậu
2.2.2. Đặc điểm địa hình, thổ nhưỡng và sử dụng đất
2.2.3. Thủy văn hồ Dầu Tiếng
2.3. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ XÃ HỘI LƯU VỰC HỒ DẦU TIẾNG
2.3.1. Vùng ngập nước
2.3.2. Vùng bán ngập nước
2.4. HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG HỒ DẦU TIẾNG
2.4.1 Chất lượng môi trường không khí
2.4.2 Chất lượng môi trường nước
2.5. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS)
2.5.1. Định nghĩa
2.5.2. Các thành phần của GIS
2.5.3. Chức năng của GIS
2.5.4. Các dạng dữ liệu của GIS
2.6. TỔNG QUAN VỀ MÔ HÌNH SWAT
2.6.1. Lịch sử phát triển của SWAT
2.6.2. Giới thiệu về mô hình SWAT
Chương 3:PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.2. THU THẬP – XỬ LÍ DỮ LIỆU
3.2.1. Một số khái niệm
3.2.2. Tổng quan về dữ liệu đầu vào sử dụng trong SWAT
3.2.3. Thu thập và xử lí dữ liệu
3.3. TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN TRÊN SWAT
3.3.1. Tạo ranh giới lưu vực và tiểu lưu vực
3.3.2. Tạo các đơn vị thủy văn
3.3.3. Xây dựng bảng thông số đầu vào để chạy mô hình và chạy mô hình SWAT
Chương 4: KẾT QUẢ THỰC HIỆN
4.1. DIỄN BIẾN DÒNG CHẢY TRÊN LƯU VỰC
4.2. DIỄN BIẾN DO THEO LƯU VỰC.
4.3. DIỄN BIẾN NITƠ THEO LƯU VỰC.
4.3.1 Diễn biến Nitrit (NO2-) và Nitrat (NO3-).
4.3.2 Diễn biến ammoni (NH4+) theo lưu vực.
4.4. DIỄN BIẾN PHOTPHAT (PO43-) THEO LƯU VỰC.
Chương 5: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan