[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng chương trình quản lý cây xanh đô thị tại Quận 4 thành phố Hồ Chí Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng chương trình quản lý cây xanh đô thị tại Quận 4 thành phố Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC HÌNH ẢNH
CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN
2.1. Tổng quan về hệ thống thông tin địa lý (GIS)
2.1.1. Định nghĩa GIS
2.1.2. Sơ lược về lịch sử phát triển GIS
2.1.3. Nguyên tắc hoạt động của GIS
2.1.4. Cấu trúc của hệ thống thống tin địa lý
2.1.5. Dữ liệu của hệ thống thông tin địa lý
2.1.6. Shapefile và Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (CSDL)
2.1.7. Ứng dụng của GIS
2.2. Đặc điểm khu vực nghiên cứu
2.3. Giới thiệu phần mềm Arcgis
2.4. Khái quát về chung về phần mềm mã nguồn mở
2.5. Tổng quan về hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgresSQL
2.6. Khái quát chung về cây xanh đô thị
2.6.1. Định nghĩa cây xanh đô thị
2.6.2. Công dụng của cây xanh đô thị
2.6.3. Vai trò của hệ thống thông tin trong quản lý cây xanh đô thị
2.7. Tổng quan các công trình nghiên cứu trong nước và thế giới
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Tìm hiểu phần mềm PostgreSQL
3.1.1. Các thành phần chính trong PostgreSQL
3.1.2. Khung làm việc của PostgreSQL
3.1.3. Chỉnh sửa bản thuộc tính
3.2. Hiện trạng và nhu cầu quản lý
3.3. Thu thập dữ liệu
3.4. Chuẩn hóa dữ liệu
3.5. Thiết kế hệ thống
3.6. Thiết kế cơ sở dữ liệu
3.6.1. Mô hình dữ liệu
3.6.2. Ánh xạ qua hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL
3.7. Import shapefile vào PostgreSQL bằng phần mở rộng PostGIS
3.8. Xây dựng chương trình quản lý
3.8.1. Tạo project để viết chương trình
3.8.2. Thiết kế giao diện chức năng cho chương trình
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Giao diện chương trình
4.1.1. Giao diện và chức năng đăng nhập – kết nối
4.1.2. Giao diện chính
4.1.3. Giao diện bản đồ
4.2. Ý nghĩ của đề tài
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan