[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng công nghệ mã nguồn mở xây dựng WebGIS thông tin hành chính thành phố Hồ Chí Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng công nghệ mã nguồn mở xây dựng WebGIS thông tin hành chính thành phố Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
Chương 1 MỞ ĐẦU
Chương 2 TỔNG QUAN
2.1. Tổng quan về khu vực nghiên cứu Thành phố Hồ Chí Minh
2.2. Tổng quan về kiến trúc WebGIS
2.3. Giới thiệu công nghệ mã nguồn mở GeoServer và thư viện mã nguồn mở OpenLayers
2.3.1. Công nghệ mã nguồn mở GeoServer
2.3.2. Thư viện mã nguồn mở OpenLayers
2.4. Các ngôn ngữ lập trình HTML, Java, JavaScript
2.4.1. Ngôn ngữ HTML
2.4.2. Ngôn ngữ Java
2.4.3. Ngôn ngữ JavaScript
2.5. Tình hình phát triển WebGIS trên thế giới và Việt Nam
Chương 3 DỮ LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
3.1. Dữ liệu
3.2. Nội dung, đối tượng và Phương pháp nghiên cứu
3.2.1. Chức năng của WebGIS
3.2.2. Cấu trúc của hệ thống WebGIS bằng công nghệ GeoServer
3.2.3. Các bước tiến hành
Chương 4. KẾT QUẢ VÀ Ý NGHĨA
Chương 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan