[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng công nghệ GIS đánh giá nguy cơ hạn hán tại huyện Bắc Bình tỉnh Bình Thuận

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng công nghệ GIS đánh giá nguy cơ hạn hán tại huyện Bắc Bình tỉnh Bình Thuận
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC HÌNH ẢNH
DANH MỤC VIẾT TẮT
Chương 1 MỞ ĐẦU
1.1 Tính cấp thiết của đề tài
1.2 Mục tiêu của đề tài
1.3 Cách giải quyết của đề tài
1.4 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
Chương 2 TỔNG QUAN
2.1 Khái niệm về hạn hán
2.1.1 Đặc điểm của hạn hán
2.1.2 Nguyên nhân gây hạn hán
2.1.3 Các yếu tố tự nhiên tác động lên hạn hán
2.1.3.1 Yếu tố khí tượng
2.1.3.2 Nguồn nước
2.1.3.3 Địa hình và thổ nhưỡng
2.1.3.4 Rừng
2.1.4 Phân loại hạn hán
2.2 Tác hại của hạn hán
2.3 Biện pháp phòng chống hạn
2.4 Tình hình nghiên cứu hạn hán
2.4.1 Thế giới
2.4.2 Trong nước
2.5 Hệ thống thông tin địa lý (GIS)
2.5.1 Khái niệm
2.5.2 Thành phần
2.5.3 Chức năng
2.5.4 Phân tích dữ liệu
2.5.4.1 Nội suy
2.5.4.2 Chồng lớp
2.6 Phân tích đa tiêu chuẩn (MCA)
2.6.1 Giới thiệu
2.6.2 Phương pháp tính trọng số
2.7 Kết hợp GIS và MCA
Chương 3 TỔNG QUAN KHU VỰC NGHIÊN CỨU
3.1 Điều kiện tự nhiên
3.1.1 Vị trí địa lý
3.1.2 Địa hình
3.1.3 Thổ nhưỡng
3.1.4 Khí hậu
3.1.5 Tài nguyên nước
3.2 Điều kiện kinh tế - xã hội
3.2.1 Hành chính
3.2.2 Dân số
3.2.3 Tình hình kinh tế xã hội
3.3 Hiện trạng sử dụng đất
Chương 4 PHƯƠNG PHÁP
4.1 Dữ liệu
4.1.1 Dữ liệu bản đồ
4.1.2 Dữ liệu khác
4.2 Phương pháp
4.2.1 Các bước thực hiện
4.2.2 Xác định các tiêu chí
4.2.3 Chuẩn hóa các tiêu chí
4.2.4 Xác định trọng số
4.2.5 Chồng lớp bản đồ
4.2.6 Đánh giá tác động nông nghiệp:
Chương 5 KẾT QUẢ
5.1 Bản đồ hạn tiềm năng
5.2 Tác động hạn lên nông nghiệp
5.3 Khu tưới cho nông nghiệp
5.4 Đề xuất giải pháp giảm thiệt hại hạn lên sản xuất nông nghiệp
Chương 6 KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan