[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng ảnh viễn thám MODIS phân vùng ảnh hưởng xâm nhập mặn tỉnh Bến Tre năm 2012

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng ảnh viễn thám MODIS phân vùng ảnh hưởng xâm nhập mặn tỉnh Bến Tre năm 2012
MỤC LỤC
DANH MỤC VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC HÌNH
Chương 1. MỞ ĐẦU
1.1 Tính cấp thiết của đề tài
1.2 Mục tiêu nghiên cứu
1.3 Phạm vi nghiên cứu
1.4 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
1.4.1 Ý nghĩa khoa học
1.4.2 Ý nghĩa thực tiễn
Chương 2. TỔNG QUAN
2.1 Tổng quan viễn thám
2.1.1 Khái niệm cơ bản về viễn thám
2.1.2 Nguyên tắc hoạt động
2.1.3 Đặc điểm của dữ liệu ảnh viễn thám
2.2 Vệ tinh MODIS, Ảnh viễn thám MODIS và ưu điểm của dữ liệu ảnh MODIS trong xác định cơ cấu cây trồng
2.2.1 Vệ tinh MODIS và Ảnh viễn thám MODIS
2.2.2 Ưu điểm của dữ liệu ảnh MODIS trong xác định cơ cấu cây trồng
2.3 Khái quát về xâm nhập mặn
2.3.1 Khái niệm
2.3.3 Thiệt hại
2.4 Đặc điểm khu vực nghiên cứu
2.4.1 Vị trí địa lý
2.4.2 Địa hình
2.4.3 Đặc điểm khí hậu
2.4.4 Thủy văn
2.4.5 Đặc tính thổ nhưỡng
2.5 Hiện trạng sử dụng đất tỉnh Bến Tre
2.6 Vấn đề mặn ở Bến Tre
2.6.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến xâm nhập mặn
2.6.2 Quy luật diễn biến
2.7 Mối quan hệ giữa mặn và cơ cấu cây trồng
2.8 Các vùng sinh thái nông nghiệp ở tỉnh Bến Tre
2.8.1 Cơ sở phân vùng sinh thái
2.8.2 Các hình thức canh tác nông nghiệp tương ứng với các vùng sinh thái
2.9 Một số nghiên cứu về xâm nhập mặn trong và ngoài nước
2.9.1 Ở Việt nam
2.9.2 Trên thế giới
Chương 3. DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1 Dữ liệu
3.2 Phương pháp
3.2.1 Phương pháp xử lý ảnh
3.2.2 Phương pháp thành lập bản đồ hiện trạng cơ cấu mùa vụ
3.2.3 Phương pháp thành lập bản đồ phân vùng ảnh hưởng xâm nhập mặn
Chương 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1 Kết quả xử lý ảnh
4.1.1 Ghép ảnh
4.1.2 Đăng ký tọa độ
4.1.3 Cắt ảnh
4.2 Kết quả tính chỉ số NDVI
4.3 Kết quả tạo chuỗi ảnh NDVI đa thời gian
4.4 Kết quả phân loại không kiểm định
4.5 Kết quả xây dựng khóa giải đoán
4.6 Kết quả giải đoán ảnh
4.7 Kết quả thành lập bản đồ hiện trạng cơ cấu mùa vụ
4.8 Đánh giá kết quả giải đoán bằng chỉ số Kappa (K)
4.9 Kết quả thành lập bản đồ phân vùng ảnh hưởng xâm nhập mặn
4.10 Đánh giá khả năng ứng dụng ảnh MODIS thành lập bản đồ hiện trạng xâm nhập mặn
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan