[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng ảnh vệ tinh MODIS giám sát lũ Đồng Bằng Sông Cửu Long năm 2012

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng ảnh vệ tinh MODIS giám sát lũ Đồng Bằng Sông Cửu Long năm 2012
MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC HÌNH ẢNH
Chương 1 ĐẶT VẤN ĐỀ
1.1. Tính cấp thiết của đề tài
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Giới hạn, phạm vi đề tài
Chương 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Tổng quan viễn thám
2.1.1. Định nghĩa
2.1.2. Phân loại viễn thám
2.1.3. Nguyên tắc hoạt động
2.1.4. Đặc điểm của dữ liệu ảnh viễn thám
2.1.5. Các phương pháp xử lý thông tin viễn thám
2.1.6. Chỉ số thực vật tăng cường
2.1.7. Chỉ số nước bề mặt lớp phủ
2.2. Ảnh vệ tinh MODIS
2.2.1. Khái quát ảnh vệ tinh MODIS
2.2.2. Ứng dụng của ảnh vệ tinh MODIS
2.3. Tổng quan khu vực nghiên cứu
2.3.1. Điều kiện tự nhiên
2.3.1.1. Vị trí địa lý
2.3.1.2. Địa hình
2.3.1.3. Khí hậu
2.3.1.4. Thủy văn
2.3.1.5. Đất
2.3.2. Đặc điểm kinh tế, xã hội
2.4. Khái quát vễ lũ
2.4.1. Khái niệm
2.4.2. Các đặc trưng cơ bản của lũ
2.4.3. Khái quát lũ ở ĐBSCL
2.4.3.1. Tình hình lũ ĐBSCL
2.4.3.2. Đặc điểm lũ ĐBSCL
2.4.3.3. Nguyên nhân gây lũ ở ĐBSCL
2.4.4. Thiệt hại
2.4.5. Nguồn lợi
2.5. Một số nghiên cứu trong và ngoài nước
2.5.1. Trên Thế giới
2.5.2. Tại Viêt Nam
Chương 3 DỮ LIỆU, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Dữ liệu nghiên cứu
3.2. Phương pháp nghiên cứu
3.2.1. Sơ đồ thực hiện
3.2.2. Phương pháp thực hiện
3.2.2.1. Phương pháp xử lý ảnh vệ tinh
3.2.2.2. Phương pháp tạo chuỗi ảnh EVI, LSWI, DVEL không mây
3.2.2.3. Phương pháp phân loại dựa trên các chỉ số EVI, LSWI, DVEL để xác định những điểm ảnh lũ, hỗn hợp, khu vực là sông, hồ, biển.
3.2.2.4. Phương pháp đánh giá độ chính xác sau phân loại
Chương 4 KẾT QUẢ
4.1. Kết quả thu thập số liệu và dữ liệu
4.2. Chuỗi ảnh không mây (EVI, LSWI và DVEL)
4.2.1. Chuỗi ảnh chỉ số thực vật tăng cường đa thời gian
4.2.2. Chuỗi ảnh chỉ số nước bề mặt lớp phủ
4.2.3. Chuỗi ảnh khác biệt giữa chỉ số thực vật tăng cường và chỉ số nước bề mặt lớp phủ
4.3. Phân loại đối tượng dựa trên kết hợp các chỉ số EVI, LSWI, DVEL
4.3.1. Kết quả phân loại những điểm ảnh liên quan đến nước
4.3.2. Cơ sở phân loại những điểm ảnh ngập lũ với những đối tượng ngập nước khác
4.3.3. Hiện trạng ngập vùng ĐBSCL
4.3.3.1. Sự thay đổi không gian ngập nước theo thời gian năm 2012 ở ĐBSCL
4.3.3.2. Diễn biến lũ theo thời gian năm 2012 khu vực ĐBSCL
4.4. Diễn biến ngập tại một số tỉnh ĐBSCL
4.4.1. Diễn biến mặt nước tại một số tỉnh ĐBSCL
4.4.2. Hiện trạng ngập cực đại một số tỉnh ĐBSCL
4.5. Đặc điểm thời gian mùa lũ năm 2012 khu vực ĐBSCL
4.6. Kết quả đánh giá độ chính xác của quá trình giải đoán
Chương 5 KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan