[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Trực quan hóa dữ liệu GIS theo thời gian, trường hợp áp dụng cho bài toán mô phỏng ngập lụt sông Đăk Bla tỉnh Kon Tum

[/kythuat]
[tomtat]
Trực quan hóa dữ liệu GIS theo thời gian, trường hợp áp dụng cho bài toán mô phỏng ngập lụt sông Đăk Bla tỉnh Kon Tum
MỤC LỤC
DANH MỤC VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC HÌNH ẢNH
CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
1.2. Mục tiêu
1.3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Một số khái niệm
2.1.1. Dữ liệu không gian, thời gian
2.1.2. Phân loại dữ liệu không – thời gian
2.1.3. Trực quan hóa dữ liệu không – thời gian
2.2. Tổng quan về GIS
2.2.1. Định nghĩa
2.2.2. Các thành phần
2.2.3. Chức năng của GIS
2.2.4. Dữ liệu của GIS
2.2.5. Ứng dụng của GIS
2.3. Chức năng trực quan hóa dữ liệu trong ArcGis
2.3.1. Giới thiệu chung về ArcGis
2.3.2. Hiển thị dữ liệu GIS theo thời gian trong ArcGis
2.4. Tổng quan lưu vực sông ĐăkBla
2.4.1. Đặc điểm tự nhiên
2.4.2. Địa chất thủy văn
2.4.3. Điều kiện kinh tế - xã hội
CHƯƠNG 3. DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
3.1. Dữ liệu, phương pháp
3.1.1. Dữ liệu
3.1.2. Phương pháp
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ, THẢO LUẬN
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan