[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tích hợp GIS và phân tích đa tiêu chuẩn (MCA) trong đánh giá thích nghi đất đai

[/kythuat]
[tomtat]
Tích hợp GIS và phân tích đa tiêu chuẩn (MCA) trong đánh giá thích nghi đất đai
MỤC LỤC
CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH SÁCH CÁC BẢNG
DANH SÁCH CÁC HÌNH
DANH SÁCH BẢN ĐỒ
Chương 1: MỞ ĐẦU
Chương 2: TỔNG QUAN CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
2.1. Các nghiên cứu về đất
2.1.1. Các nghiên cứu đất trên thế giới
2.1.2. Các nghiên cứu về đất tại Việt Nam
2.1.3. Các nghiên cứu về đất tại Tỉnh Lâm Đồng
2.2. Nghiên cứu về đánh giá thích nghi đất đai
2.2.1. Nghiên cứu đánh giá thích nghi đất đai trên thế giới và phương pháp
2.2.2. Nghiên cứu về đánh giá thích nghi ở Việt Nam, Tỉnh Lâm Đồng
2.3. Ứng dụng GIS - MCA trong đánh giá thích nghi đất đai bền vững
2.3.1. Ứng dụng GIS- MCA với kĩ thuật AHP-IDM trong đánh giá thích nghi
2.3.2. Ứng dụng GIS - MCA với kĩ thuật AHP-GDM trong đánh giá thích nghi
2.3.3. So sánh phương pháp phân tích thứ bậc trong môi trường ra quyết định nhóm (AHP - GDM) với môi trường ra quyết định riêng rẽ (AHP-IDM)
Chương 3: NGHIÊN CỨU CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ XÂY DỰNG MÔ
3.1. Nghiên cứu cơ sở lý thuyết
3.1.1. Lý thuyết về đánh giá thích nghi đất đai bền vững của FAO (1993b)
3.1.2. Lý thuyết về hệ thống thông tin địa lý (GIS)
3.1.3. Nghiên cứu lý thuyết về phân tích đa tiêu chuẩn (MCA) trong đánh giá
3.2. Xây dựng mô hình tích hợp GIS và MCA trong đánh giá thích nghi đất đai
Chương 4: PHÂN TÍCH NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN TỚI BÀI TOÁN ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỨC TRỌNG
4.1. Điều kiện tự nhiên
4.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
4.3. Hiện trạng sử dụng đất năm 2010
Chương 5: ÁP DỤNG LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN GIẢI BÀI TOÁN ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI BỀN VỮNG HUYỆN ĐỨC TRỌNG
5.1. Đánh giá thích nghi đất đai tự nhiên
5.1.1. Xây dựng cơ sở dữ liệu
5.1.1.1. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất huyện Đức Trọng
5.1.1.2. Cơ sở dữ liệu tài nguyên đất
5.1.1.3. Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai
5.1.2. Đánh giá khả năng thích nghi đất đai tự nhiên
5.2. Đánh giá thích nghi đất đai bền vững của huyện Đức Trọng
5.2.1. Tính trọng số các yếu tố
5.2.2. Giá trị các tiêu chuẩn
5.2.3. Đánh giá thích nghi kinh tế
5.2.4. Đánh giá thích nghi đất đai bền vững và đề xuất sử dụng đất
5.3 Đánh giá kết quả mô hình
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN
TÀI LIỆU KHAM KHẢO
PHẦN PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan