[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng Acr Engine xây dựng phần mềm hổ trợ phân tích dòng chảy bề mặt tại trường Đại học Nông Lâm

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng Acr Engine xây dựng phần mềm hổ trợ phân tích dòng chảy bề mặt tại trường Đại học Nông Lâm
MỤC LỤC
DANH MỤC VIẾT TẮT
DANH MỤC HÌNH ẢNH
CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN
2.1. Thông tin về địa bàn nghiên cứu
2.2. Tổng quan các thuật toán về dòng chảy trên thế giới và quy trình chung cho các thuật toán định dòng
2.2.1. Thuật toán D8
2.2.2. Thông tin về một số công cụ phân tích dòng chảy
2.3. Tổng quan về thuật toán tìm đường đi ngắn nhất (Floyd)
2.4. Đệ quy và tính toán đệ quy
2.5. Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Visual Basic
2.6. Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Python
2.7. Mô hình địa hình và cấu trúc cơ sở dữ liệu
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Kết quả thực thi chương trình
4.1.1. Các module trong phần mềm
4.1.2. Cài đặt thuật toán D8
4.1.3. Thuật toán xác định dòng chảy tích lũy
4.1.4. Ứng dụng Arc Engine để thể hiện bản đồ dòng chảy
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan