[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tích hợp GIS và AHP trong đánh giá thích nghi cây điều tại huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước

[/kythuat]
[tomtat]
Tích hợp GIS và AHP trong đánh giá thích nghi cây điều tại huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước
MỤC LỤC
DANH MỤC VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC HÌNH ẢNH
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN
1.1 TỔNG QUAN VÙNG NGHIÊN CỨU
1.1.1 Điều kiện tự nhiên
1.1.2 Thực trạng phát triển kinh tế xã hội
1.2 TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU
1.2.1 Nghiên cứu về đánh giá thích nghi đất đai trên thế giới
1.2.2 Nghiên cứu đánh giá thích nghi ở Việt Nam
1.3 CƠ SỞ LÝ THUYẾT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.3.1 Lý thuyết về đánh giá thích nghi đất đai bền vững của FAO (1993b)
1.3.2 Lý thuyết về hệ thống thông tin địa lý
1.3.3 Phân tích thứ bậc AHP
1.3.4 Giới thiệu về phần mở rộng công cụ Modelbuilder
CHƯƠNG 2 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.3 NGUỒN TÀI LIỆU PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU
2.4 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGÀNH NÔNG NGHIỆP
3.2 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA CÂY ĐIỀU
3.2.1 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp và phân bố cây trồng chính
3.2.2 Hiệu quả kinh tế của cây điều
3.3 ỨNG DỤNG GIS VÀ AHP ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI CÂY ĐIỀU
3.3.1 Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thích nghi của cây điều
3.3.2 Thiết kế và xây dựng cơ sở dữ liệu
3.3.3 Xây dựng mô hình
3.3.4 Kết quả đánh giá thích nghi đất đai cho cây điều
3.4 ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH VÙNG TRỒNG ĐIỀU
3.4.1 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp trong vùng thích nghi cây điều
3.4.2 Đề xuất quy hoạch vùng trồng điều
KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan