[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (Geographic Information System) đánh giá thích nghi cà phê tại huyện Di Linh tỉnh Lâm Đồng

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (Geographic Information System) đánh giá thích nghi cà phê tại huyện Di Linh tỉnh Lâm Đồng
MỤC LỤC
DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT
DANH SÁCH CÁC BẢNG – SƠ ĐỒ
DANH SÁCH CÁC HÌNH
CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 2: HIỆN TRẠNG CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
2.1. TỔNG QUAN VỀ GIS
2.1.1. Khái niệm GIS
2.1.2. Mô hình dữ liệu GIS
2.1.2.1. Mô hình dữ liệu hình học
2.1.2.2. Mô hình dữ liệu thuộc tính
2.2. ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI
2.2.1. Định nghĩa
2.2.2. Phân loại khả năng thích nghi đất đai
2.2.3. Các nghiên cứu về đánh giá thích nghi đất đai
2.2.3.1. Tình hình nghiên cứu đánh giá thích nghi đất đai trên thế giới
2.2.3.2. Tình hình nghiên cứu đánh giá thích nghi đất đai ở Việt Nam
2.3. TỔNG QUAN VÙNG NGHIÊN CỨU
2.3.1. Điều kiện tư nhiên và tài nguyên thiên nhiên
2.3.2. Hiện trạng kinh tế – xã hội
2.4. TỔNG QUAN VỀ CÂY CÀ PHÊ
2.4.1. Xuất xứ của cây cà phê
2.4.2. Yêu cầu điều kiện sinh thái cho cây cà phê
2.4.1.1. Khí hậu
2.4.2.2. Đất đai
CHƯƠNG 3: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
3.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. XÂY DỰNG BẢN ĐỒ CÁC NHÂN TỐ THÍCH NGHI
4.1.1. Bản đồ đất
4.1.2. Bản đồ tầng dày đất
4.1.3. Xây dựng bản đồ độ dốc
4.1.4. Xây dựng bản đồ khả năng tưới
4.2. BẢN ĐỒ THÍCH NGHI
4.3. ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI TỔNG THỂ
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan