[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý tài sản và vận hành mạng lưới cấp nước tại Phường 1 thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý tài sản và vận hành mạng lưới cấp nước tại Phường 1 thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng
MỤC LỤC
TRANG TỰA
LỜI CẢM ƠN
TÓM TẮT
DANH MỤC HÌNH
DANH MỤC BẢNG
CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
2.1 Đặc điểm của khu vực nghiên cứu
2.1.1 Vị trí địa lý
2.1.2 Hiện trạng cấp nước tại Phường 1 Thành phố Đà Lạt
2.2 Tổng quan tài liệu nghiên cứu
2.2.1 Phần mềm ứng dụng
2.2.1.1 Hệ thống thông tin địa lý (GIS)
2.2.1.1.1 Lịch sử phát triển
2.2.1.1.2 Các thành phần
2.2.1.1.3 Topology
2.2.1.1.4 Geometric Network
2.2.1.1.5 Các thành phần cấu thành CSDL
2.2.1.2 Phần mềm ArcGIS Diagrammer
2.2.1.3 Phần mềm Bentley WaterGEMS
2.2.2 Mạng lưới cấp nước
2.2.2.1 Định nghĩa các đối tượng trong mạng lưới cấp nước:
2.2.2.2 Các yếu tố thủy lực trong mạng cấp nước
2.3 Tình hình nghiên cứu quản lý và vận hành mạng lưới cấp nước
2.3.1 Nghiên cứu trên thế giới
2.3.2 Nghiên cứu trong nước
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1 Phương tiện nghiên cứu
3.2 Lược đồ phương pháp nghiên cứu
3.2 Xây dựng cấu trúc CSDL
3.3 Tạo CSDL địa lý (Geodatabase)
3.3.1 Thu thập, xử lý dữ liệu
3.3.1.1 Dữ liệu đường ống
3.3.1.2 Dữ liệu bể chứa nước
3.3.1.3 Dữ liệu điểm đấu nối
3.3.1.4 Dữ liệu Bơm
3.3.1.5 Dữ liệu van
3.3.1.6 Dữ liệu đồng hồ
3.3.2 Thiết lập CSDL
3.4 Quản lý tài sản và vận hành mạng lưới cấp nước
3.5 Tính toán áp lức nước trong mạng lưới
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1 Cấu trúc CSDL mạng lưới cấp nước
4.2 Cơ sở dữ liệu mạng lưới cấp nước
4.3 Quản lý tài sản và vận hành mạng lưới cấp nước
4.3.1 Hỗ trợ quản lý tài sản
4.3.2 Quản lý và vận hành mạng lưới
4.4 Áp lực nước trong mạng lưới
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan