[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng GIS xây dựng hệ hỗ trợ công tác phòng cháy chữa cháy trực chiến tại thành phố Hồ Chí Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng GIS xây dựng hệ hỗ trợ công tác phòng cháy chữa cháy trực chiến tại thành phố Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
DANH MỤC VIẾT TẮT
DANH MỤC HÌNH
DANH MỤC BẢNG
CHƯƠNG 1. ĐẶT VẤN ĐỀ
1.1. Tính cấp thiết của đề tài
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.3. Giới hạn nghiên cứu
CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN
2.1. Thông tin về địa bàn nghiên cứu
2.2. Hiện trạng về công tác PCCC tại Tp.HCM
2.3. Tình hình nghiên cứu về PCCC
2.3.1. Trên thế giới
2.3.2. Trong nước
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Cơ sở lý thuyết
3.2. Tiến trình thực hiện
3.2.1. Quy trình thu thập và chuẩn hóa dữ liệu
3.2.2. Xây dựng cơ sở dữ liệu
3.2.3. Các lớp dữ liệu
3.2.4. Chuỗi Markov đưa ra quy luật thay đổi trạng thái không gian các vụ cháy
3.2.5. Thiết kế công cụ
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ
4.1. Kết quả phân tích
4.2. Kết quả thống kê và tính toán
4.2.1. Các kết quả về thống kê dữ liệu theo thời gian
4.2.2. Kết quả ứng dụng xích Markov để xác định vụ cháy
4.3. Giao diện các công cụ
4.3.1. Công cụ hiển thị dữ liệu chuyên đề
4.3.2. Công cụ thêm mới vị trí cháy và tìm trạm gần nhất
4.3.3. Công cụ thao tác dữ liệu cháy
4.3.4. Công cụ chọn điểm đặt trạm tạm
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan