[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) đánh giá nguy cơ hạn hán ảnh hưởng đến nông nghiệp tỉnh Bình Thuận

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) đánh giá nguy cơ hạn hán ảnh hưởng đến nông nghiệp tỉnh Bình Thuận
MỤC LỤC
DANH MỤC VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC HÌNH ẢNH
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1 Tổng quan về hạn hán
2.1.1 Khái niệm về hạn hán
2.1.2 Đặc điểm của hạn hán
2.1.3 Phân loại hạn hán
2.1.4 Nguyên nhân gây hạn hán
2.1.5 Các yếu tố tự nhiên tác động lên hạn hán
2.1.5.1 Yếu tố khí tượng
2.1.5.2 Nguồn nước
2.1.5.3 Địa hình và thổ nhưỡng
2.1.5.4 Rừng
2.1.6 Tác hại của hạn hán
2.1.7 Biện pháp phòng chống hạn hán
2.2 Sơ lược lịch sử nghiên cứu hạn hán
2.2.1 Thế giới
2.2.2 Trong nước
2.3 Hệ thống thông tin địa lý (GIS)
2.3.1 Khái niệm
2.3.2 Thành phần
2.3.3 Chức năng
2.3.4 Phân tích dữ liệu
2.3.4.1 Nội suy
2.3.4.2 Chồng lớp
2.4 Phân tích đa tiêu chuẩn (MCA)
2.4.1 Giới thiệu
2.4.2 Phương pháp tính trọng số
2.5 Kết hợp GIS và MCA
2.6 Khu vực nghiên cứu
2.6.1 Điều kiện tự nhiên
2.6.1.1 Vị trí địa lý
2.6.1.2 Địa hình
2.6.1.3 Thổ nhưỡng
2.6.1.4 Khí hậu
2.6.1.5 Tài nguyên nước
2.6.2 Điều kiện kinh tế - xã hội
2.6.2.1 Dân số
2.6.2.2 Tình hình kinh tế - xã hội
2.6.2.3 Hiện trạng sử dụng đất
2.7 Nhận xét
CHƯƠNG 3: DỮ LIỆU, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1 Dữ liệu
3.1.1 Dữ liệu bản đồ
3.1.2 Dữ liệu khác
3.2 Phương pháp
3.2.1 Các bước thực hiện
3.2.2 Xác định các tiêu chí
3.2.3 Phân tích dữ liệu, chuẩn hóa
3.2.3.1 Phân tích dữ liệu
3.2.3.2 Chuẩn hóa
3.2.4 Xác định trọng số
3.2.5 Chồng lớp
3.2.6 Đánh giá ảnh hưởng đến nông nghiệp
3.3 Nhận xét
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ
4.1 Bản đồ phân vùng nguy cơ hạn 6 tháng mùa khô
4.2 Ảnh hưởng của hạn hán đến sản xuất nông nghiệp
4.3 Sản xuất nông nghiệp trong khu tưới
4.4 Đề xuất một vài giải pháp giảm thiểu thiệt hại của hạn hán ảnh hưởng đến nông nghiệp
4.5 Nhận xét
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan