[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng mô hình MIKE 11 đánh giá chất lượng nước hạ lưu lưu vực sông Đồng Nai

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng mô hình MIKE 11 đánh giá chất lượng nước hạ lưu lưu vực sông Đồng Nai
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC HÌNH ẢNH
CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN
I. Tổng quan khu vực nghiên cứu:
1.1. Vùng nghiên cứu
1.2. Đặc điểm khí tượng, thủy văn và xâm nhập mặn
1.3. Địa hình và hệ thống sông kênh
1.4. Phân bố dân cư
1.5. Phân bố khu công nghiệp
1.6. Các yếu tố tác động đến chất lượng nước trong lưu vực
II. Tổng quan hệ thống thông tin địa lí (GIS).
2.1. Định nghĩa.
2.2. Lịch sử phát triển.
2.3. Các thành phần chính của GIS
2.4. Mô hình dữ liệu của GIS.
2.5. Chức năng của GIS
2.6. Ứng dụng của GIS
III. Mô hình MIKE 11
3.1. Định nghĩa
3.2. Mô đun mô hình MIKE11
3.3. Cơ sở lý thuyết mô hình chất lượng nước (AD, ECOLAB).
CHƯƠNG 3. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.
I. Vật liệu.
II. Nôi dung và Phương pháp
2.1. Chương trình tính
2.2. Nội dung nghiên cứu
III. Phương pháp nghiên cứu
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
I. Thời gian mô phỏng và khai thác kết quả
II. Kết quả mô phỏng chất lượng nước mùa khô năm 2010
2.1. Diễn biến xâm ngập mặn mùa khô năm 2010
2.2. Diễn biến mặn khu vực Nội Đồng
2.3. Diễn biến mặn trên toàn vùng
2.4. Diễn biến chất lượng nước mùa khô năm 2010.
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan