[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng mô hình SWAT đánh giá chất lượng nước mặt lưu vực sông La Ngà


[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng mô hình SWAT đánh giá chất lượng nước mặt lưu vực sông La Ngà
MỤC LỤC
DANH MỤC VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC HÌNH ẢNH
CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ THUYẾT
2.1. Giới thiệu về chất lượng nước
2.1.1. Các khái niệm
2.1.2. Một số chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước
2.1.3. Nguồn gây ô nhiễm nước
2.1.4. Hiện tượng lan truyền chất trong môi trường nước
2.2. Phương pháp mô phỏng, đánh giá chất lượng nước
2.2.1. Lấy mẫu trực tiếp
2.2.2. Mô hình toán
2.3. Hệ thống thống tin địa lý (GIS)
2.3.1. Định nghĩa GIS
2.3.2. Thành phần của GIS
2.3.3. Chức năng của GIS
2.4. Mô hình SWAT
2.4.1. Tổng quan về mô hình SWAT
2.4.2. Nguyên lý mô hình SWAT
2.5. Tổng quan tình hình nghiên cứu
2.5.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
2.5.2. Tình hình nghiên cứu tại Việt Nam
CHƯƠNG 3. ĐẶC ĐIỂM KHU VỰC NGHIÊN CỨU
3.1. Vị trí địa lý
3.2. Điều kiện tự nhiên
3.2.1. Địa hình
3.2.2. Sông ngòi
3.2.3. Khí hậu
3.2.4. Thủy văn
3.3. Hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội
3.3.1. Tình hình phát triển dân cư
3.3.2. Tình hình phát triển các ngành kinh tế
CHƯƠNG 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
4.1. Tiến trình thực hiện
4.2. Thu thập, xử lý dữ liệu
4.2.1. Cấu trúc tổng quát của tập tin dữ liệu đầu vào và đầu ra của SWAT
4.2.2. Cấu trúc dữ liệu đầu vào
4.2.3. Thu thập dữ liệu lưu lượng dòng chảy và chất lượng nước thực đo
4.2.4. Xử lý dữ liệu đầu vào theo định dạng yêu cầu của SWAT
4.3. Tiến trình chạy mô hình SWAT
4.3.1. Phân chia lưu vực
4.3.2. Phân tích đơn vị thủy văn
4.3.3. Nhập dữ liệu thời tiết
4.3.4. Chạy mô hình
4.3.5. Đánh giá mô hình
CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ, THẢO LUẬN
5.1. Đánh giá độ chính xác của kết quả mô phỏng LLDC (1997 – 2003)
5.2. Đánh giá độ chính xác của kết quả mô phỏng CLN (2010)
5.3. Mối quan hệ giữa LLDC và các thông số CLN
5.4. So sánh giá trị CLN với Quy chuẩn
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan