[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng phần mềm GIS mã nguồn mở gvSIG xây dựng công cụ hỗ trợ quản lý thu gom rác thải sinh hoạt tại phường 8 quận 11 thành phố Hồ Chí Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng phần mềm GIS mã nguồn mở gvSIG xây dựng công cụ hỗ trợ quản lý thu gom rác thải sinh hoạt tại phường 8 quận 11 thành phố Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
DANH MỤC HÌNH
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
Chương 1: MỞ ĐẦU
Chương 2: TỔNG QUAN
2.1 Giới thiệu phần mềm mã nguồn mở
2.2 Giới thiệu phần mềm GIS mã nguồn mở gvSIG
2.3 Giới thiệu hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL
2.3.1 Các công cụ quản trị PostgreSQL
2.3.1.1 Công cụ dòng lệnh psql
2.3.1.2 Công cụ đồ họa pgAdmin III
2.3.2 Phần mở rộng PostGIS
2.4 Một vài nghiên cứu ứng dụng GIS trên nền tảng nguồn mở tại Việt Nam
2.5 Kết luận
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1 Tìm hiểu phần mềm GIS mã nguồn mở gvSIG
3.1.1 Các thành phần chính của gvSIG
3.1.1.1 View
3.1.1.2 Table
3.1.1.3 Map
3.1.2 Thanh công cụ chính của gvSIG
3.1.2.1 Công cụ chỉnh sửa
3.1.2.2 Các công cụ phân tích không gian trong gvSIG
3.2 Hiện trạng và nhu cầu quản lý
3.3 Thiết kế hệ thống
3.4 Thiết kế cơ sở dữ liệu
3.4.1 Mô hình dữ liệu mức ý niệm
3.4.2 Mô hình dữ liệu mức vật lý
3.4.3 Ánh xạ qua hệ quản trị CSDL PostgreSQL
3.5 Xây dựng ứng dụng
3.5.1 Tạo project cho ứng dụng
3.5.2 Tải source code gvSIG từ thư viện SVN gvSIG
3.5.3 Build gvSIG trong eclipse
3.5.4 Thiết kế giao diện và hoàn chỉnh ứng dụng extTGRP8_Q11 trong eclipse
3.6 Các chức năng của công cụ TGRP8_Q11
3.6.1 Chức năng Báo cáo – Thống kê
3.6.2 Chức năng Tìm kiếm
3.7 Cập nhật dữ liệu không gian
3.7.1 Thêm đối tượng
3.7.2 Xóa đối tượng
Chương 4: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan