[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng WebGIS hỗ trợ tra cứu thông tin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tỉnh Bình Dương

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng WebGIS hỗ trợ tra cứu thông tin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tỉnh Bình Dương
MỤC LỤC
DANH MỤC VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC HÌNH ẢNH
CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 2 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
2.1 Khu vực nghiên cứu
2.1.1 Vị trí địa lý
2.1.2 Điều kiện tự nhiên
2.1.2.1 Địa hình
2.1.2.2 Giao thông
2.2 Kiến thức tổng quan
2.2.1 Hệ thống thông tin địa lý (GIS)
2.2.1.1 Khái niệm
2.2.1.2 Lịch sử phát triển GIS
2.2.1.3 Thành phần của GIS
2.2.1.4 Chức năng của GIS
2.2.2 WebGIS
2.2.2.1 Khái niệm
2.2.2.2 Kiến trúc WebGIS
2.2.2.3 Các hình thức triển khai
2.2.2.4 Tiềm năng của WebGIS
2.2.3 GEODATABASE.
2.2.4 ASP.NET
2.2.5 Ngôn ngữ C#
2.2.6 PostgreSQL/PostGIS
2.2.7 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
2.3 Các nghiên cứu liên quan tới ứng dụng WebGIS
2.3.1 Trên thế giới
2.3.2 Một số nghiên cứu trong nước
CHƯƠNG 3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1 Phân tích, thiết kế cơ sở dữ liệu
3.2 Xây dựng mô hình các chức năng
3.2.1 Xác định chức năng webgis
3.2.1.1 Chức năng phân quyền truy cập
3.2.1.2 Chức năng phân tích truy vấn dữ liệu
3.2.1.3 Chức năng hiển thị dữ liệu
3.2.2 Lược đồ use - case
3.2.3 Mô tả lược đồ hoạt động
3.3 Thiết kế giao diện
3.4 Xây dựng trang web
CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ
4.1 Giao diện trang web cho người dùng
4.2 Giao diện trang web cho người quản lý
CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan