[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng viễn thám và GIS thành lập bản đồ biến động các loại thực phủ địa bàn thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng viễn thám và GIS thành lập bản đồ biến động các loại thực phủ địa bàn thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế
MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC HÌNH
DANH MỤC BẢNG
Chương 1: ĐẶT VẤN ĐỀ
Chương 2: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 
2.1. Khu vực nghiên cứu.
2.1.1. Điều kiện tự nhiên.
2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội.
2.2. Tổng quan về viễn thám.
2.2.1. Khái niệm.
2.2.2. Nguyên lý hoạt động.
2.3. Tổng quan về GIS.
2.3.1. Định nghĩa.
2.3.2. Chức năng của GIS.
2.4. Các khái niệm.
2.4.1. Lớp phủ mặt đất (Lớp thực phủ - Land cover).
2.4.2. Phân loại lớp phủ mặt đất.
2.5. Giới thiệu vệ tinh Landsat.
2.6. Một số nguyên cứu có liên quan trong và ngoài nước.
2.6.1. Những nghiên cứu tại Việt Nam.
2.6.2. Những nghiên cứu trên thế giới.
Chương 3: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Dữ liệu thu thập.
3.2. Phương pháp nghiên cứu.
3.2.1. Khảo sát thực địa.
3.2.2. Phương pháp sửa lỗi sọc ảnh.
3.2.3. Hệ thống phân loại thực phủ cho khu vực nghiên cứu.
3.2.4. Lựa chọn phương pháp phân loại ảnh.
3.2.5. Xử lý dữ liệu ảnh.
3.2.6. Chỉ số thực vật NDVI.
3.2.7. Giải đoán ảnh.
3.2.8. Đánh giá độ chính xác và xử lý ảnh sau phân loại.
3.2.9. Thành lập bản đồ.
Chương 4: KẾT QUẢ - THẢO LUẬN
4.1. Kết quả.
4.1.1. Kết quả quá trình sửa lỗi ảnh.
4.1.2. Kết quả tính toán chỉ số thực vật.
4.1.3. Kết quả quá trình phân loại ảnh và xử lý sau phân loại.
4.1.4. Kết quả đánh giá độ chính xác và thống kê biến động.
4.1.5. Bản đồ thực phủ.
4.1.6. Bản đồ biến động thực phủ.
4.2. Thảo luận.
Chương 5: KẾT LUẬN - ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan