[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ước lượng carbon lưu giữ trong rừng lá rộng thường xanh dựa vào ảnh vệ tinh đa phổ kết hợp điều tra thực địa tại huyện Tuy Đức tỉnh Đăk Nông

[/kythuat]
[tomtat]
Ước lượng carbon lưu giữ trong rừng lá rộng thường xanh dựa vào ảnh vệ tinh đa phổ kết hợp điều tra thực địa tại huyện Tuy Đức tỉnh Đăk Nông
MỤC LỤC
DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH SÁCH CÁC BẢNG
DANH SÁCH CÁC HÌNH
Chương 1. MỞ ĐẦU
1.1 Tính cấp thiết của đề tài
1.2 Mục đích nghiên cứu
1.3 Mục tiêu nghiên cứu
1.4 Nội dung nghiên cứu
Chương 2. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
2.1. Tổng quan các nghiên cứu sử dụng ảnh vệ tinh và GIS trong quản lý rừng
2.2. Tình hình trong nước và trên thế giới về nghiên cứu đo tính carbon rừng
Chương 3. ĐỐI TƯỢNG, PHẬM VỊ VÀ KHU VỰC NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng phạm vi nghiên cứu
3.2. Đặc điểm khu vực nghiên cứu
Chương 4. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
4.1 Vật liệu nghiên cứu
4.2 Phương pháp luận và tiếp cận nghiên cứu
4.3 Phương pháp nghiên cứu cụ thể
4.4 Điều tra thực địa
4.5 Phân tích số liệu mẫu và ước lượng carbon
4.6 Mô hình hóa mối quan hệ giữa carbon lưu giữ và trị số của ảnh
4.7 Tạo ảnh chỉ số carbon
4.8 Đánh giá độ chính xác
Chương 5. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
5.1 Carbon đo tính từ thực địa
5.2 Dữ liệu giá trị ảnh tương ứng với giá trị carbon của các ô mẫu
5.3 Mô hình quan hệ giữa carbon và chỉ số ảnh
5.4 Tạo ảnh carbon
5.5 Đánh giá độ chính xác mô hình
Chương 6. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan