[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải của công nghệ AAO tại Bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải của công nghệ AAO tại Bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên
MỤC LỤC
Phần 1 MỞ ĐẦU
Phần 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Cơ sở pháp lý
2.1.2. Cơ sở lý luận
2.1.2.1.Tổng quan về nước thải bệnh viện
2.1.2.2. Thành phần và tình chất của nước thải bệnh viện
2.1.2.3. Tổng quát chung về công nghệ AAO
2.2. Thực trạng nước thải và tình hình xử lý nước thải bệnh viện
2.3. Các nghiên cứu xử lý nước thải bệnh viện
Phần 3 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng nghiên cứu
3.2. Phạm vi nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp kế thừa, tham khảo
3.4.2. Phương pháp điều tra thu thập thông tin thứ cấp
3.4.3. Phương pháp điều tra khảo sát thực địa
3.4.4. Phương pháp so sánh và đánh giá
3.4.5. Phương pháp phân tích
Phần 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Sơ lược về Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên
4.1.1. Hiện trạng công trình cơ sở hạ tầng
4.1.2. Chức năng - nhiệm vụ bệnh viện
4.1.3. Quy mô và cơ cấu tổ chức của bệnh viện
4.2. Hiện trạng môi trường của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên
4.2.1. Đối với không khí, bụi
4.2.2. Chất thải rắn
4.2.3. Nước thải
4.3. Tìm hiểu hệ thống xử lý nước thải của công nghệ AAO
4.3.1. Cấu tạo và nguyên lý xử lý của công nghệ AAO
4.3.1.1. Bể tách rác, chất rắn thô
4.3.1.2. Bể điều hòa
4.3.1.3. Ngăn chứa giá đỡ vi sinh
4.3.1.4. Ngăn chứa vật liệu lọc
4.3.1.5. Ngăn xử lý
4.3.1.6. Ngăn khử trùng
4.3.1.7. Ngăn lưu, nén bùn
4.3.1.8. Bảng điều khiển và phương pháp điều khiển
4.3.2. Quy trình hoạt động của hệ thống
4.4. Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải của công nghệ AAO
4.4.1. Chất lượng nước thải trước khi lắp đặt công nghệ AAO
4.4.2. Hiệu quả xử lý nước thải khi lắp đặt công nghệ AAO
4.4.3. Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải của công nghệ AAO
4.4.3.1. Hiệu quả xử lý BOD5
4.4.3.2. Hiệu quả xử lý COD
4.4.3.4. Hiệu quả xử lý dầu mỡ
4.4.3.5. Hiệu quả xử lý Coliform
4.5. Đề xuất và giải pháp để nâng cao hiệu quả xử lý nước thải của công nghệ AAO
Phần 5 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan