[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Định Hóa giai đoạn 2012 đến tháng 6 năm 2014

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Định Hóa giai đoạn 2012 đến tháng 6 năm 2014
MỤC LỤC
Phần 1. MỞ ĐẦU
Phần 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Cơ sở lý luận
2.1.2. Cơ sở pháp lý
2.2. Khái quát về Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
2.2.1. Các nội dung của quản lý nhà nước về đất đai
2.2.2. Khái niệm và phân loại của Văn phòng đăng ký QSDĐ
2.2.3. Chức năng, nhiệm vụ của VPĐK QSDĐ
2.3. Sơ lược về hoạt động của VPĐK QSDĐ trong cả nước và tỉnh Thái Nguyên
2.3.1. Sơ lược về hoạt động của VPĐK QSDĐ trong cả nước
2.3.2. Sơ lược về hoạt động của VPĐK QSDĐ tỉnh Thái Nguyên
Phần 3. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
Phần 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Đánh giá sơ lược tình hình cơ bản của huyện Định Hóa
4.1.1. Sơ lược điều kiện tự nhiên của huyện Định Hóa
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
4.1.3. Nhận xét chung về điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội
4.2. Đánh giá sơ lược công tác quản lí và sử dụng đất đai của huyện Định Hóa
4.2.1. Đánh giá sơ lược công tác quản đất đai của huyện Định Hóa
4.2.2. Sơ lược hiện trạng sử dụng đất đai của huyện Định Hóa
4.3. Đánh giá tình hình hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
4.3.1. Cấu trúc của văn phòng đăng ký
4.3.2. Kết quả hoạt động của văn phòng đăng ký QSDĐ huyện Định Hóa theo thời gian
4.3.3. Kết quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất theo nhiệm vụ công việc được giao
4.3.4. Kết quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Định Hóa theo đối tượng giao dịch
4.4. Đánh giá sự hiểu biết của cán bộ và người dân huyện Định Hóa về văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
4.4.1. Sự hiểu biết của cán bộ quản lý
4.4.2. Sự hiểu biết của người dân về tình hình hoạt động của văn phòng đăng ký QSDĐ trên địa bàn huyện Định Hóa giai đoạn 2012 đến tháng 6 năm 2014
4.4.3. Tổng hợp sự hiểu biết của cán bộ và người dân huyện Định Hóa về các hoạt động chính của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
4.5. Khó khăn tồn tại và giải pháp khắc phục
4.5.1. Một số vấn đề rút ra trong việc đánh giá hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trong giai đoạn 2012 đến tháng 6 năm 2014
4.5.2. Những tồn tại
4.5.3. Các giải pháp khắc phục
Phần 5. KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan