[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá hoạt động của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Trực Ninh tỉnh Nam Định

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá hoạt động của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Trực Ninh tỉnh Nam Định
MỤC LỤC
PHẦN 1 ĐẶT VẤN ĐỀ
PHẦN 2 TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở khoa học về đăng kí đất đai và Văn phòng Đăng kí quyền sử dụng đất
2.1.1. Đất đai, bất động sản , thị trường bất động sản
2.1.2. Đăng ký đất đai , bất động sản
2.1.3. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
2.2. Mô hình tổ chức đăng ký đất đai ở một số nước trên thế giới
2.2.1. tổ chức hệ thống đăng ký đất đai và bất động sản ở Thụy Điển
2.2.2. Tổ chức hệ thống đăng ký đất đai và bất động sản ở Úc (hệ thống Torrens)
2.3 Khái quát về văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
2.3.1. khái quát hệ thống đăng ký đất đai ở Việt Nam
2.3.2. Cơ sở pháp lý về tổ chức và hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
2.4. Thực trạng hoạt động của VPĐK QSDĐ ở nước ta
2.4.1. Tình hình thành lập
2.4.2. Cơ cấu tổ chức
2.4.3. Vị trí, chức năng
2.4.4. Tổ chức các VPĐK QSDĐ tại Việt Nam
2.5. Thực trạng hoạt động của văn phòng đăng ký đất đai Nam Định
2.5.1. Tình hình thành lập
2.5.2. Tổ chức bộ máy và biên chế của VPĐKĐĐ Nam Định
2.5.3. Chức năng, nhiệm vụ
2.5.4. Cơ chế tài chính
2.2. Lệ phí cấp GCN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Nam Định
Phần 3 ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Nội dung nghiên cứu
3.2.1. Điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội huyện Trực Ninh
3.2.2. Thực trạng vai trò, hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Trực Ninh
3.2.3. Đánh giá chung về tình hình hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Trực Ninh
3.2.4. Nguyên nhân làm hạn chế hiệu quả hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Trực Ninh
3.2.5. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Trực Ninh
3.3. Phương pháp nghiên cứu
3.3.1. Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu
3.3.2. Phương pháp xử lý số liệu
Phần 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Trực Ninh
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
4.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất đai
4.2.1. Tình hình quản lý đất đai của huyện Trực Ninh
4.2.2. Hiện trạng sử dụng đất huyện Trực Ninh
4.3. Thực trạng hoạt động của văn phòng đăng ký huyện Trực Ninh
4.3.1. Căn cứ pháp lý
4.3.2. Tổ chức bộ máy hoạt động và nhân lực
4.3.3. Cơ chế hoạt động của VPĐK QSDĐ
4.3.4. Kết quả hoạt động của VPĐK QSDĐ huyện Trực Ninh
4.4. Đánh giá về hoạt động của VPĐK QSDĐ huyện Trực Ninh
4.4.1. Mức độ công khai thủ tục hành chính
4.4.2. Thời gian thực hiện thủ tục
4.4.3. Thái độ và mức độ hướng dẫn của cán bộ
4.4.4. Kết quả thu chi tài chính
4.4.5. Nhận xét
4.4.6. Nguyên nhân làm hạn chế hiệu quả hoạt động của VPĐK QSDĐ huyện Trực Ninh
4.5. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của VPĐK
4.5.1. Giải pháp về chính sách pháp luật
4.5.2. Giải pháp cơ chế
Phần 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan