[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá kết quả công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại dự án Đường vào trung tâm phường Xuân Tăng thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá kết quả công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại dự án Đường vào trung tâm phường Xuân Tăng thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai
MỤC LỤC
PHẦN 1. MỞ ĐẦU
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Cơ sở lí luận
2.1.2. Cơ sở thực tiễn của đề tài
2.1.3. Cơ sở pháp lý của đề tài
2.2. Khái quát về bồi thường giải phóng mặt bằng
2.2.1. Khái niệm
2.2.2. Đặc điểm của quá trình bồi thường, giải phóng mặt bằng
2.2.3. Một số quy định chung về công tác giải phóng mặt bằng
2.2.4. Một số yếu tố ảnh hưởng đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng
2.2.5. Đối tượng và điều kiện được đền bù
2.3. Chính sách GPMB ở một số nước trên thế giới
2.3.1.Thái Lan
2.3.2. Trung Quốc
2.3.3. Tình hình thực hiện cơ chế giải phóng mặt bằng ở Úc
2.4. Chính sách bồi thường, hỗ trợ GPMB ở Việt Nam
2.4.1. Tình hình bồi thường giải phóng mặt bằng ở một số thành phố trong cả nước
2.4.2. Tình hình bồi thường giải phóng mặt bằng ở Lào Cai
PHẦN 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và tình hình sử dụng đất của thành phố Lào Cai
3.3.2. Đánh giá kết quả bồi thường, hỗ trợ, TĐC của dự án Đường vào trung tâm phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai
3.3.3. Đánh giá tác động của dự án đối với các hộ gia đình khi Nhà nước thu hồi đất
3.3.4. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng cuả dự án và đề xuất phương án giải quyết
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp điều tra thu thập tài liệu, số liệu
3.4.2. Phương pháp thống kê
3.4.3. Phương pháp so sánh
3.4.4. Phương pháp xử lý thông tin, số liệu
3.4.5. Phương pháp chuyên gia
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội và tình hình sử dụng đất của thành phố Lào Cai
4.1.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên của thành phố Lào Cai
4.1.2. Đặc điểm điều kiện kinh tế - xã hội
4.1.3. Tình hình sử dụng đất của thành phố Lào Cai
4.1.4. Đánh giá ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên – kinh tế, xã hội đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng
4.2. Đánh giá công tác bồi thường hỗ trợ, tái định cư của dự án Đường vào trung tâm phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
4.2.1. Khái quát về dự án
4.2.2. Đối tượng và điều kiện được bồi thường, hỗ trợ về đất trong dự án
4.2.3. Kết quả thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ của dự án.
4.3. Ảnh hưởng của chính sách giải phóng mặt bằng đối với người dân sau khi bị Nhà nước thu hồi đất tại dự án nghiên cứu
4.3.1. Kết quả điều tra lấy ý kiến của hộ gia đình, cá nhân về công tác thu hồi, bồi thường và giải phóng mặt bằng của dự án
4.3.2. Kết quả điều tra cán bộ trong ban bồi thường và GPMB của thành phố Lào Cai
4.4. Đánh giá những thuận lợi khó khăn trong công tác GPMB của dự án Đường vào trung tâm phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai và đề xuất những phương án giải quyết
4.4.1. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong công tác bồi thường GPMB
4.4.2. Đề xuất các giải pháp và rút ra những bài học kinh nghiệm
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan