[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá kết quả công tác chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân trên địa bàn xã Ngọc Vân huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2013 – 2014

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá kết quả công tác chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân trên địa bàn xã Ngọc Vân huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2013 – 2014
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Cơ sở pháp lý của đề tài
2.1.2. Cơ sở lý luận của đề tài
2.1.3. Cơ sở thực tiễn của đề tài
2.2. Khái quát về chuyển quyền sử dụng đất
2.2.1. Các hình thức chuyển quyền sử dụng đất
2.2.2. Một số quy định chung về chuyển quyền sử dụng đất
2.2.3. Những quy định về trình tự, thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo cơ chế một cửa tại xã, phường, thị trấn
PHẦN 3: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của xã Ngọc Vân
3.3.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất trên địa bàn xã Ngọc Vân.
3.3.3. Đánh giá kết quả chuyển quyền sử dụng đất theo 8 hình thức chuyển quyền trên địa bàn xã Ngọc Vân giai đoạn 2013 - 2014.
3.3.4. Đánh giá sự hiểu biết của cán bộ quản lý và người dân về các hình thức chuyển quyền sử dụng đất diễn ra trên địa bàn xã Ngọc Vân.
3.3.5. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong công tác chuyển quyền sử dụng đất và nguyên nhân, giải pháp khắc phục.
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp thu thập số liệu thủ công
3.4.2. Phương pháp điều tra phỏng vấn
3.4.3. Phương pháp xử lý số liệu
PHẦN 4: KẾT QUẢ THẢO LUẬN
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội
4.1.1. Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và môi trường xã Ngọc Vân
4.1.2. Thực trạng phát triển kinh tế, xã hội
4.1.3. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng.
4.1.4. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, môi trường.
4.2. Tình hình quản lý và hiện trạng sử dụng đất đai ở xã Ngọc Vân.
4.2.1. Hiện trạng sử dụng đất của xã Ngọc Vân
4.2.2. Tình hình quản lý đất đai của xã Ngọc Vân
4.3. Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất đai trên địa bàn xã Ngọc Vân giai đoạn 2013 – 2014.
4.3.1. Kết quả công tác chuyển quyền sử dụng đất
4.3.2. Đánh giá chung kết quả chuyển QSDĐ trên địa bàn xã Ngọc Vân trong giai đoạn 2013 - 2014.
4.4. Đánh giá sự hiểu biết của người dân xã Ngọc Vân về chuyển QSĐĐ.
4.4.1. Sự hiểu biết cơ bản của người dân về chuyển QSDĐ.
4.4.2. Đánh giá sự hiểu biết của người dân xã Ngọc Vân về các hình thức chuyển QSDĐ
4.4.3. Tổng hợp sự hiểu biết của người dân xã Ngọc Vân về các hình thức chuyển QSDĐ
4.4.4. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong công tác chuyển quyền sử dụng đất và nguyên nhân, giải pháp khắc phục
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan