[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá kết quả công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Quản Bạ tỉnh Hà Giang giai đoạn 2011-2013

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá kết quả công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Quản Bạ tỉnh Hà Giang giai đoạn 2011-2013
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Cơ sở lý luận của đề tài
2.1.2. Cơ sở pháp lý của đề tài
2.1.3. Cơ sở thực tiễn của đề tài
2.2. Khái quát về chuyển quyền sử dụng đất
2.2.1. Các hình thức chuyển quyền sử dụng đất
2.2.2. Một số quy định chung về chuyển quyền sử dụng đất
2.2.3 Những quy định vể trình tự, thủ tục thưc hiện chuyển quyền sử dụng đất
2.3. Thực trạng công tác chuyển quyền sử dụng đất ở Việt Nam
2.3.1. Thực trạng công tác chuyển quyền sử dụng đất tại một số tỉnh
2.3.2. Thực trạng công tác chuyển quyền sử dụng đất tại tỉnh Hà Giang
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp nội nghiệp
3.4.2. Phương pháp ngoại nghiệp
3.4.3. Phương pháp xử lý số liệu
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Quản Bạ
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
4.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội
4.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất đai ở huyện Quản Bạ
4.2.1. Hiện trạng sử dụng đất của huyện Quản Bạ
4.2.2. Tình hình quản lý đất đai của huyện Quản Bạ
4.2.3. Tình hình biến động đất đai
4.3. Đánh giá kết quả công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Quản Bạ giai đoạn 2011-2013
4.3.1. Đánh giá kết quả công tác chuyển đổi quyền sử dụng đất của huyện Quản Bạ giai đoạn 2011-2013
4.3.2. Đánh giá kết quả công tác chuyển nhượng quyền sử dụng đất của huyện Quản Bạ giai đoạn 2011-2013
4.3.3. Đánh giá kết quả công tác cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất của huyện Quản Bạ giai đoạn 2011-2013
4.3.4. Đánh giá kết quả công tác tặng cho quyền sử dụng đất của huyện Quản Bạ giai đoạn 2011-2013
4.3.5. Đánh giá kết quả công tác thừa kế quyền sử dụng đất của huyện Quản Bạ giai đoạn 2011-2013
4.3.6. Đánh giá kết quả công tác thực hiện thế chấp bằng giá trị quyền sử dụng đất của huyện Quản Bạ giai đoạn 2011-2013
4.3.7. Đánh giá kết quả công tác bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất của huyện Quản Bạ giai đoạn 2011-2013
4.3.8. Đánh giá kết quả công tác góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất của huyện Quản Bạ giai đoạn 2011- 2013
4.3.9. Đánh giá chung kết quả chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Quản Bạ giai đoạn 2011-2013
4.4. Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất qua ý kiến người dân và cán bộ làm công tác chuyển quyền sử dụng đất
4.4.1. Sự hiểu biết của các bộ quản lý và người dân huyện Quản Bạ về chuyển quyền sử dụng đất theo nhóm đối tượng
4.4.2. Tổng hợp sự hiểu biết của cán bộ và người dân huyện Quản Bạ về chuyển quyền sủ dụng đất theo nhóm đối tượng
4.5. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong công tác chuyển quyền sử dụng đất và nguyên nhân, giải pháp khắc phục
4.5.1. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong công tác chuyển quyền sử dụng đất
4.5.2. Một số nguyên nhân và giải pháp khắc phục
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHIẾU ĐIỀU TRA
[/tomtat]

Bài viết liên quan