[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Quyết Thắng thành phố Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Quyết Thắng thành phố Thái Nguyên
MỤC LỤC
PHẦN I. MỞ ĐẦU
PHẦN II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
2.1. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp trên Thế giới và Việt Nam
2.1.1. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp trên Thế giới
2.1.2. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp của Việt Nam
2.2. Một số nghiên cứu về hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp
2.2.1. Khái quát về hiệu quả
2.2.2. Hiệu quả sử dụng đất
2.2.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp
2.2.3.1. Nhóm yếu tố về điều kiện tự nhiên
2.2.3.2. Biện pháp kỹ thuật canh tác
2.2.3.3. Nhóm các yếu tố kinh tế, xã hội
2.2.4. Lựa chọn các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp
2.2.5. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp
2.3. Xu hướng sử dụng đất nông nghiệp theo hướng hàng hoá
2.3.1. Những xu hướng phát triển nông nghiệp trên Thế giới
2.3.2. Phương hướng phát triển nông nghiệp Việt Nam
2.4. Xác định các loại hình sử dụng đất bền vững
2.4.1. Loại hình sử dụng đất
2.4.2. Cơ sở đánh giá các loại hình sử dụng đất bền vững trong sản xuất nông nghiệp
PHẦN 3. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Nội dung nghiên cứu
3.2.1. Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của xã Quyết Thắng
3.2.2. Hiện trạng sử dụng đất của xã Quyết Thắng
3.2.3. Đánh giá hiệu quả và lựa chọn các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp
3.2.4. Đề xuất loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp và giải pháp phát triển phù hợp cho sản xuất nông nghiệp tại xã Quyết Thắng
3.3. Phương pháp nghiên cứu
3.3.1. Phương pháp thu thập số liệu
3.3.2. Phương pháp chuyên gia
3.3.3. Phương pháp tổng hợp và xử lý số liệu
3.3.4. Phương pháp tính hiệu quả các loại hình sử dụng đất
PHẦN 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội xã Quyết Thắng
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
4.1.3. Nhận xét chung về điều kiện tự nhiên – tài nguyên thiên nhiên và cảnh quan môi trường
4.1.4. Tình hình sử dụng đất tại xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên
4.2. Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp của xã
4.3. Đánh giá hiệu quả các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Quyết Thắng
4.3.1. Hiện trạng loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã
4.3.2. Đánh giá hiệu quả các loại hình sử dụng đất
4.3.2.1. Đánh giá hiệu quả kinh tế
4.3.2.2. Hiệu quả xã hội trong sử dụng đất
4.3.2.3. Đánh giá hiệu quả môi trường của các loại hình sử dụng đất
4.3.2.4. Đánh giá tổng hợp của các loại hình sử dụng đất
4.4. Đề xuất một số loại hình sử dụng đất nông lâm nghiệp theo hướng hiệu quả và các giải pháp
4.4.1. Những đề xuất về sử dụng đất
4.4.2. Một số giải pháp nhằm bảo vệ và phát triển tài nguyên đất của xã
Phần 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan