[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Hưng Đạo thành phố Cao Bằng tỉnh Cao bằng

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Hưng Đạo thành phố Cao Bằng tỉnh Cao bằng
MỤC LỤC
PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Đất và vai trò của đất đối với sản xuất nông nghiệp
2.1.1. Khái niệm và quá trình hình thành đất
2.1.2. Vai trò và ý nghĩa của đất đai trong sản xuất nông nghiệp
2.2. Sử dụng đất và những quan điểm sử dụng đất
2.2.1. Sử dụng đất và những nhân tố ảnh hưởng đến sử dụng đất
2.2.2. quan điểm sử dụng đất nông nghiệp bền vững
2.3. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp trên thế giới và Việt Nam
2.3.1. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp trên thế giới
2.3.2. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp ở Việt Nam
2.4. Đánh giá hiệu quả và tính bền vững trong sử dụng đất nông nghiệp
2.4.1. Sự cần thiết phải đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp
2.4.2 Khái niệm về hiệu quả và hiệu quả sử dụng đất
2.4.3. Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới việc sử dụng đất sản xuất nông nghiệp
2.4.4. Tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả sử dụng đất
2.5.1. Cơ sở khoa học và thực tiễn trong đề xuất sử dụng đất
2.5.2. Quan điểm nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp
2.5.3. Định hướng sử dụng đất
Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng nghiên cứu
3.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.4. Nội dung nghiên cứu
3.5.1. Phương pháp điều tra số liệu thứ cấp
3.5.2. Phương pháp điều tra số liệu sơ cấp
3.5.3. Phương pháp đánh giá hiệu quả sử dụng của các loại hình sử dụng đất
3.5.4. Phương pháp xác định các đặc tính đất đai
3.5.5. Phương pháp tính hiệu quả các loại hình sử dụng đất
3.5.6. Phương pháp đánh giá tính bền vững
3.5.7. Phương pháp tính toán phân tích số liệu
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
4.1.3. Nhận xét chung về điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội của xã Hưng Đạo – tp.Cao Bằng – tỉnh Cao Bằng
4.2. Hiện trạng sử dụng đất của xã Hưng Đạo
4.2.1. Tình hình sử dụng đất vào các mục đích
4.2.2. Hiện trạng các cây trồng chính năm 2014
4.3.1. Các loại hình sử dụng đất của xã Hưng Đạo
4.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp
4.4.1. Hiệu quả kinh tế
4.4.2. Hiệu quả xã hội
4.4.3. Hiệu quả môi trường
4.5.1. Tiêu chuẩn lựa chọn LUT sử dụng đất bền vững
4.5.2. Quan điểm khai thác sử dụng đất
4.5.3. Lựa chọn và định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp
4.6. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp cho xã Hưng Đạo
4.6.1. Giải pháp chung
4.6.2. Giải pháp cụ thể
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan