[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Thương mại Cầu Giấy

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Thương mại Cầu Giấy
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DNTM
1.1. Đặc điểm kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong Doanh nghiệp thương mại
1.1.1  Khái niệm, đặc điểm và vai trò của bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.2. Các chỉ tiêu và cách tính toán các chỉ tiêu liên quan đến kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.3. Các phương thức bán hàng và phương thức thanh toán
1.1.3.1. Các phương thức bán hàng
1.1.3.2. Các phương thức thanh toán
1.1.4. Tính giá vốn hàng bán và thời điểm ghi nhận doanh thu
1.1.4.1. Tính giá vốn hàng bán
1.1.4.2. Thời điểm ghi nhận doanh thu
1.2. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.2.1. Kế toán bán hàng
1.2.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.2.2.1. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lí doanh nghiệp
1.2.2.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.3. Hình thức sổ kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CPTM CẦU GIẤY
2.1. Khái quát chung về công ty CPTM Cầu Giấy
2.1.1. Quá trình phát triển của công ty
2.1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong 3 năm gần đây (2011-2012-2013)
2.1.3. Cơ cầu tổ chức bộ máy quản lý và nhiệm vụ các phòng ban trong công ty
2.1.4. Các mặt hàng kinh doanh chủ yếu của công ty
2.1.5. Cơ cấu tổ chức bộ máy và chính sách kế toán áp dụng tại công ty
2.1.5.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán
2.1.5.2. Chính sách kế toán áp dụng tại Công ty
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty CPTM Cầu Giấy
2.2.1. Các phương thức bán hàng và phương thức thanh toán
2.2.2. Kế toán bán hàng
2.2.2.1. Đặc điểm về doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu.
2.2.2.2. Kế toán nghiệp vụ bán hàng tại công ty
2.2.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng
2.2.3.1. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lí doanh nghiệp
2.2.3.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG III. GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CPTM CẦU GIẤY
3.1. Nhận xét chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty CPTM Cầu Giấy
3.1.1. Kết quả đạt được
3.1.2. Một số hạn chế còn tồn tại
3.2. Giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty CPTM Cầu Giấy
3.2.1. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán
3.2.2. Áp dụng chiết khấu thương mại với phương thức bán buôn
3.3.3. Báo cáo doanh thu bán hàng và xác định kết quả bán hàng
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan