[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Thương mại Hải Tường

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Thương mại Hải Tường
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH THƯƠNG MẠI
1.1. Đặc điểm kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong các doanh nghiệp kinh doanh thương mại
1.1.1. Đặc điểm của hoạt động kinh doanh thương mại
1.1.2. Vai trò và ý nghĩa của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.2. Các phương thức bán hàng
1.2.1. Phương thức bán buôn
1.2.2. Phương thức bán lẻ
1.2.3. Các phương thức bán hàng khác
1.3. Phương pháp xác định giá vốn của hàng xuất bán
1.3.1. Phương pháp nhập trước – xuất trước "first-in, first-out" (FIFO)
1.3.2. Phương pháp nhập sau – xuất trước "last-in, first-out" (LIFO)
1.3.3. Phương pháp tính giá thực tế đích danh
1.3.4. Phương pháp bình quân gia quyền
1.4. Nội dung kế toán bán hàng
1.4.1. Chứng từ kế toán
1.4.2. Tài khoản sử dụng
1.4.3. Phương pháp kế toán
1.4.3.1. Kế toán bán hàng tại doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.4.3.2. Kế toán bán hàng tại doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1.5. Nội dung kế toán xác định kết quả bán hàng
1.5.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
1.5.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.6. Hệ thống sổ kế toán sử dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HẢI TƯỜNG
2.1. Tổng quan về công ty cổ phần thương mại Hải Tường
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần thương mại Hải Tường
2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty
2.1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần thương mại Hải Tường
2.2.1. Phương thức bán hàng và phương thức thanh toán tại công ty
2.2.2. Tính trị giá vốn hàng xuất bán trong kỳ
2.2.3. Nội dung kế toán bán hàng
2.2.4. Nội dung kế toán chi phí quản lý kinh doanh
2.2.5. Nội dung xác định kết quả bán hàng.
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HẢI TƯỜNG
3.1. Đánh giá thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty CPTM Hải Tường
3.1.1. Những kết quả đạt được
3.1.2. Những vấn đề còn tồn tại
3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần thương mại Hải Tường
3.2.1. Kiến nghị về hoàn thiện hệ thống sổ kế toán
3.2.2. Kiến nghị về việc đưa vào sử dụng phần mềm kế toán máy
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan