[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Thiết bị

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Thiết bị
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Khái quát chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại.
1.1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại.
1.1.2. Những khái niệm cơ bản có liên quan đến kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng.
1.1.2.1. Doanh thu bán hàng.
1.1.2.2. Các khoản giảm trừ doanh thu.
1.1.2.3. Doanh thu thuần.
1.1.2.4. Giá vốn hàng bán.
1.1.2.5. Chi phí quản lý kinh doanh.
1.1.2.6. Kết quả bán hàng.
1.1.3. Nhiệm vụ kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng.
1.1.4. Các phương thức bán hàng.
1.1.4.1. Phương thức bán buôn.
1.1.4.2. Phương thức bán lẻ.
1.1.4.3. Phương thức gửi đại lý hay kí gửi hàng hóa.
1.2. Các phương pháp xác định giá vốn hàng bán.
1.2.1. Phương pháp giá thực tế đích danh.
1.2.2. Phương pháp giá bình quân gia quyền.
1.2.3. Phương pháp nhập sau – xuất trước (LIFO)
1.2.4. Phương pháp nhập trước – xuất trước (FIFO)
1.3. Kế toán bán hàng trong doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.
1.3.1. Chứng từ sử dụng.
1.3.2. Tài khoản sử dụng.
1.3.3. Phương pháp hạch toán.
1.4. Kế toán bán hàng trong doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ.
1.5. Kế toán xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.5.1. Tài khoản sử dụng.
1.5.2. Phương pháp hạch toán chi phí quản lý kinh doanh.
1.5.3. Phương pháp kế toán xác định kết quả bán hàng
1.6. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng theo hình thức sổ Nhật ký chung.
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ.
2.1. Khái quát chung về kế toán Công ty Cổ phần Thiết bị
2.1.1. Giới thiệu về Công ty Cổ phần Thiết bị.
2.1.2. Quá trình hình thành và lịch sử của Công ty Cổ phần Thiết bị.
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Thiết bị.
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và chính sách kế toán tại Công ty Cổ phần Thiết bị.
2.1.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty Cổ phần Thiết bị.
2.1.4.2. Đặc điểm chính sách kế toán tại Công ty Cổ phần Thiết bị.
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng của Công ty Cổ phần Thiết bị
2.2.1. Phương pháp xác định giá vốn hàng bán của Công ty Cổ phần Thiết bị
2.2.2. Các phương thức bán hàng của Công ty Cổ phần Thiết bị.
2.2.3. Kế toán chi tiết giá vốn hàng bán
2.2.4. Kế toán tổng hợp bán hàng.
2.3. Thực trạng xác định kết quả bán hàng của Công ty Cổ phần Thiết bị
2.3.1. Chi phí thu mua hàng hóa
2.3.2. Chi phí nhân viên
2.3.3. Chi phí khấu hao tài sản cố định
2.3.4. Chi phí mua ngoài và chi phí bằng tiền.
2.3.5. Kế toán chi phí xác định kết quả kinh doanh
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ
3.1. Nhận xét chung về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Thiết bị.
3.1.1. Ưu điểm.
3.1.1.1. Tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp.
3.1.1.2. Tổ chức bộ máy kế toán
3.1.1.3. Hệ thống sổ sách chứng từ.
3.1.1.4. Phương pháp hạch toán hàng tồn kho và tính giá xuất kho
3.1.2. Nhược điểm.
3.1.2.1. Hạn chế trong sử dụng phần mềm kế toán.
3.1.2.2. Phương pháp hạch toán.
3.1.2.3. Sử dụng chứng từ chưa hợp lý
3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Thiết bị.
3.2.1. Áp dụng phần mềm mới cho Công ty
3.2.2. Hoàn thiện phương pháp hạch toán
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan