[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Thiết bị và Hóa chất Thăng Long

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Thiết bị và Hóa chất Thăng Long
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Đặc điểm chung của hoạt động bán hàng tại doanh nghiệp thương mại
1.1.1. Khái niệm và vai trò của bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.2. Các chỉ tiêu liên quan đến bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.4. Các phương thức bán hàng và phương thức thanh toán
1.1.5. Tính giá vốn hàng bán và thời điểm ghi nhận doanh thu
1.2. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.2.1. Kế toán bán hàng
1.2.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.3. Hình thức sổ kế toán
1.3.1. Hình thức sổ kế toánNhật kí chung
1.3.2. Hình thức kế toán trên máy trên máy vi tính
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT THĂNG LONG
2.1. Giới thiệu chung tại công ty Cổ Phần thiết bị và hóa chất Thăng Long
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty Cổ Phần thiết bị và hóa chất Thăng Long
2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty Cổ Phần thiết bị và hóa chất Thăng Long
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và chính sách kế toán áp dụng tại công ty Cổ Phần thiết bị và Hóa chất Thăng Long
2.2. Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty Cổ Phầnthiết bị và hóa chất Thăng Long
2.2.1. Các phương thức tiêu thụ hàng hóa và thanh toán tại công ty Cổ Phần thiết bị và hóa chất Thăng Long
2.2.2. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty Cổ phần thiết bị và hóa chất Thăng Long
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT THĂNG LONG
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan