[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thành Đạt

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thành Đạt
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Khái quát về doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về doanh nghiệp
1.1.2. Phân loại doanh nghiệp
1.1.3. Hoạt động tài chính doanh nghiệp
1.2. Phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.2. Vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.3. Tài liệu để phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.3.1. Bảng cân đối kế toán
1.2.3.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
1.2.3.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.2.3.4. Thuyết minh báo cáo tài chính
1.2.4. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.4.1. Phương pháp so sánh
1.2.4.2. Phương pháp phân tích tỷ số
1.2.4.3. Phương pháp phân tích Dupont
1.2.5. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.5.1. Phân tích bảng cân đối kế toán
1.2.5.2. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
1.2.5.3. Phân tích lưu chuyển tiền tệ
1.2.5.4. Phân tích các nhóm chỉ tiêu tài chính
1.2.5.5. Chỉ tiêu đánh giá hoàn thiện phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3. Nhân tố ảnh hưởng tới phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.1. Nhân tố chủ quan
1.3.1.1. Thông tin sử dụng
1.3.1.2. Phương pháp phân tích tài chính
1.3.1.3. Nội dung phân tích tài chính
1.3.1.4. Trình độ cán bộ
1.3.1.5. Công nghệ, kỹ thuật
1.3.2. Nhân tố khách quan
1.3.2.1. Hệ thống chính sách, pháp luật của Nhà nước
1.3.2.2. Chỉ số trung bình ngành
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÀNH ĐẠT
2.1. Tổng quan về công ty cổ phần TMDV Thành Đạt
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần TMDV Thành Đạt
2.1.2. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần TMDV Thành Đạt
2.2. Thực trạng phân tích tài chính Công ty cổ phần TMDV Thành Đạt
2.2.1. Phân tích bảng cân đối kế toán của Công ty cổ phần TMDV Thành Đạt
2.2.2. Phân tích báo cáo kết quả HĐKD của Công ty cổ phần TMDV Thành Đạt
2.2.3. Phân tích các nhóm chỉ tiêu tài chính công ty cổ phần Thành Đạt
2.2.3.1. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
2.2.3.2. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
2.3. Đánh giá thực trạng phân tích tài chính tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ Thành Đạt
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
2.3.2.1. Hạn chế
2.3.2.2. Nguyên nhân
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÀNH ĐẠT
3.1. Định hướng phát triển của công ty cổ phần TMDV Thành Đạt
3.1.1. Cơ hội và thách thức đối với công ty cổ phần TMDV Thành Đạt
3.1.2. Định hướng phát triển của công ty cổ phần TMDV Thành Đạt
3.2. Giải pháp hoàn thiện phân tích tài chính công ty cổ phần TMDV Thành Đạt
3.2.1. Thiết lập quy trình phân tích tài chính tại công ty cổ phần TMDV Thành Đạt
3.2.2. Tổ chức và nhân sự cho công tác phân tích tài chính
3.2.3. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật và công nghệ phục vụ phân tích
3.2.4. Hoàn thiện các phương pháp phân tích
3.2.5. Hoàn thiện nội dung phân tích tài chính
3.2.5.1. Phân tích Báo cáo lưu chuyển tiền tệ công ty cổ phần TMDV Thành Đạt
3.2.5.2. Bổ sung một số chỉ tiêu phân tích
3.2.5.3. So sánh một số chỉ tiêu tài chính của công ty với chỉ tiêu trung bình ngành
3.3. Kiến nghị với Nhà nước
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan