[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Cổ phần Afoli

[/kythuat]
[tomtat]
Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Cổ phần Afoli
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.1. Khái quát chung về tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất
1.1.1. Một số khái niệm liên quan đến tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ sản phẩm
1.1.2. Các phương thức tiêu thụ và thanh toán
1.1.3. Vai trò và nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ
1.2. Kế toán tiêu thụ sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất
1.2.1. Kế toán giá vốn sản phẩm tiêu thụ
1.2.2. Kế toán doanh thu tiêu thụ sản phẩm
1.3. Kế toán xác định kết quả (XĐKQ) tiêu thụ sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất
1.3.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
1.3.2. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ sản phẩm
1.4. Kế toán tiêu thụ và XĐKQ tiêu thụ trong hệ thống sổ kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN AFOLI
2.1. Khái quát chung về Công ty Cổ phần AFOLI
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
2.1.5. Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán
2.2. Thực trạng kế toán tiêu thụ tại Công ty Cổ phần AFOLI
2.2.1. Kế toán giá vốn tiêu thụ sản phẩm
2.2.2. Kế toán doanh thu tiêu thụ sản phẩm
2.2.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
2.3. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Cổ phần AFOLI
2.3.1. Kế toán chi phí bán hàng (CPBH) và quản lý doanh nghiệp (QLDN)
2.3.2. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ sản phẩm
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN AFOLI
3.1. Đánh giá về thực trạng kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Cổ phần AFOLI
3.1.1. Nhận xét chung
3.1.2. Ưu điểm
3.1.3. Nhược điểm
3.2. Một số ý kiến góp phần hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Cổ phần AFOLI
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan