[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đòn bẩy trong kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3

[/kythuat]
[tomtat]
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đòn bẩy trong kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÕN BẨY VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐÕN BẨY TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về đòn bẩy trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về đòn bẩy
1.1.2. Phân loại đòn bẩy
1.2. Đòn bẩy hoạt động
1.2.1. Khái niệm và ý nghĩa của đòn bẩy hoạt động
1.2.2. Mức độ sử dụng đòn bẩy hoạt động
1.2.3. Phân tích tác động của đòn bẩy hoạt động đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
1.2.3.1. Phân tích điểm hòa vốn
1.2.3.2. Độ bẩy hoạt động
1.2.3.3. Quan hệ giữa độ bẩy hoạt động và rủi ro doanh nghiệp
1.3. Đòn bẩy tài chính
1.3.1. Khái niệm và ý nghĩa của đòn bẩy tài chính
1.3.2. Mức độ sử dụng đòn bẩy tài chính
1.3.3. Phân tích tác động của đòn bẩy tài chính đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
1.3.3.1. Độ bẩy tài chính
1.3.3.2. Phân tích mối quan hệ EBIT và EPS
1.3.3.3. Mối quan hệ giữa đòn bẩy tài chính và rủi ro tài chính
1.4. Đòn bẩy tổng hợp
1.4.1. Khái niệm và ý nghĩa của đòn bẩy tổng hợp
1.4.2 Độ bẩy tổng hợp
1.5. Hiệu quả sử dụng đòn bẩy trong công ty
1.5.1. Khái niệm hiệu quả và hiệu quả sử dụng đòn bẩy
1.5.2. Chỉ tiêu đo lường hiệu quả sử dụng đòn bẩy trong doanh nghiệp
1.5.2.1. Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán
1.5.2.2. Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời
1.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng đòn bẩy
1.6.1. Các nhân tố chủ quan
1.6.2. Các nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐÕN BẨY TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3
2.1. Giới thiệu chung về công ty
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức của Công ty CPĐT&XD HUD3
2.1.3. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh của Công ty CPĐT&XD HUD3
2.1.4. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty CPĐT&XD HUD3 trong giai đoạn 2012 – 2014
2.2. Thực trạng sử dụng đòn bẩy hoạt động tại Công ty CPĐT&XD HUD3
2.2.1. Mức độ sử dụng đòn bẩy hoạt động
2.2.2.Phân tích tác động của đòn bẩy hoạt động đến hoạt động kinh doanh của Công ty CPĐT&XD HUD3
2.2.2.1. Phân tích điểm hòa vốn
2.2.2.2. Độ bẩy hoạt động
2.2.2.3. Mối quan hệ giữa độ bẩy hoạt động và rủi ro kinh doanh
2.3.. Đòn bẩy tài chính
2.3.1. Mức độ sử dụng đòn bẩy tài chính
2.3.2. Phân tích tác động của đòn bẩy tài chính đến hoạt động kinh doanh của Công ty CPĐT&XD HUD3
2.3.2.1. Độ bẩy tài chính
2.3.2.2. Phân tích mối quan hệ EBIT và EPS
2.3.2.3. Mối quan hệ giữa đòn bẩy tài chính và rủi ro tài chính
2.4. Đòn bẩy tổng hợp
2.5. Hiệu quả sử dụng đòn bẩy trong công ty CPĐT&XD HUD3
2.5.1. Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán
2.5.2. Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời
2.6. Nhận xét về hiệu quả sử dụng đòn bẩy trong công ty
2.1.1. Đòn bẩy hoạt động
2.1.2. Đòn bẩy tài chính
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VIỆC SỬ DỤNG ĐÕN BẨY TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3
3.1. Thực trạng nền kinh tế Việt Nam trong thời gian tới
3.1.1. Bối cảnh kinh tế - xã hội
3.1.2 Mục tiêu và định hướng hoạt động công ty
3.2. Giải pháp hoàn thiện việc sử dụng đòn bẩy của công ty CPĐT&XD HUD3
3.2.1. Đòn bẩy hoạt động
3.2.2. Đòn bẩy tài chính
3.2.2.1. Giải pháp tăng EBIT
3.2.2.2. Giải pháp làm giảm DFL
3.3. Điều kiện thực hiện giải pháp
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan