[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số biện pháp nâng năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH Sơn ALex Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Một số biện pháp nâng năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH Sơn ALex Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Khái niệm về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về cạnh tranh
1.1.2. Khái niệm về năng lực cạnh tranh
1.1.3. Tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực cạnh tranh
1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
1.2.1. Môi trường vĩ mô
1.2.2. Môi trường tác nghiệP
1.3. Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
1.3.1. Nguồn lực tài chính
1.3.2. Lợi nhuận, Tỷ suất sinh lợi
1.3.3. Thị phần
1.3.4. Nguồn lực cơ sở vật chất của doanh nghiệp
1.3.5. Nguồn nhân lực
1.3.6. Trình độ công nghệ
1.3.7. Thương hiệu của doanh nghiệp
1.3.8. Sản phẩm của doanh nghiệp
1.4. Công cụ để lựa chọn và xây dựng giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp – Ma trận SWOT
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SƠN ALEX VIỆT NAM
2.1. Giới thiệu về Công ty TNHH Sơn ALEX Việt Nam
2.1.1. Giới thiệu chung về Công ty TNHH Sơn ALEX Việt Nam
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của ty TNHH Sơn ALEX Việt Nam
2.1.3. Giới thiệu ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH Sơn ALEX Việt Nam
2.1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy và chức năng nhiệm vụ các phòng ban của Công ty TNHH Sơn ALEX Việt Nam
2.1.4.1. Cơ cấu tổ chứa của Công ty TNHH Sơn ALEX Việt Nam
2.1.4.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban
2.1.5. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Sơn ALEX Việt Nam trong giai đoạn 2011 – 2013
2.1.6. Giới thiệu tình hình nhân sự của công ty TNHH Sơn ALEX
2.2. Thực trạng năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH Sơn ALEX Việt Nam giai đoạn 2011 - 2013
2.2.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH Sơn ALEX Việt Nam giai đoạn 2011 - 2013
2.2.1.1. Môi trường vĩ mô
2.2.1.2. Môi trường tác nghiệp
2.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH Sơn ALEX Việt Nam giai đoạn 2011 - 2013
2.2.2.1. Nguồn lực tài chính
2.2.2.2. Lợi nhuận, Tỷ suất sinh lợi
2.2.2.3. Thị phần
2.2.2.4. Nguồn lực cơ sở vật chất
2.2.2.5. Nguồn nhân lực
2.2.2.6. Trình độ công nghệ
2.2.2.7. Thương hiệu của doanh nghiệp
2.2.2.8. Sản phẩm của doanh nghiệp
2.3. Đánh giá về năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH Sơn ALEX Việt Nam giai đoạn 2011 - 2013
2.3.1. Điểm mạnh về năng lực cạnh tranh của công ty
2.3.2. Những hạn chế về năng lực cạnh tranh của công ty
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRNH CỦA CÔNG TY TNHH SƠN ALEX VIỆT NAM
3.1. Định hướng phát triển của công ty TNHH Sơn ALEX Việt Nam tới năm 2020
3.2. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH Sơn ALEX Việt Nam
3.2.1. Căn cứ đề xuất giải pháp
3.2.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH Sơn ALEX Việt Nam
3.2.2.1. Đẩy mạnh phát triển thị trường trong và ngoài nước
3.2.2.2. Các giải pháp phát triển sản phẩm
3.2.2.3. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
3.2.2.4. Quản lý nguồn cung nguyên vật liệu
3.2.2.5. Phát triển công tác marketing, quảng bá thương hiệu Sơn ALEX
3.2.2.6. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan