[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật và Công nghệ Tiến Phát

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật và Công nghệ Tiến Phát
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH BCTC TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Các báo cáo tài chính của doanh nghiệp
1.1.1. Khái quát về doanh nghiệp
1.1.1.1. Khái niệm và các loại hình doanh nghiệp
1.1.1.2. Hoạt động cơ bản của doanh nghiệp
1.1.2. Hệ thống các BCTC được lập tại doanh nghiệp
1.1.2.1. Bảng cân đối kế toán
1.1.2.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
1.1.2.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.1.2.4. Bản thuyết minh báo cáo tài chính
1.2. Phân tích BCTC doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm, mục đích và vai trò của phân tích BCTC
1.2.2. Các phương pháp phân tích BCTC
1.2.2.1. Phương pháp so sánh
1.2.2.2. Phương pháp tỷ lệ
1.2.2.3. Phương pháp phân tích tài chính Dupont
1.2.3. Quy trình phân tích BCTC
1.2.4. Nội dung phân tích BCTC doanh nghiệp
1.2.4.1. Phân tích tình hình tài sản và nguồn vốn
1.2.4.2. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh
1.2.4.3. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.2.5. Các chỉ tiêu tài chính
1.2.5.1. Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán
1.2.5.2. Nhóm chỉ tiêu về khả năng quản lý tài sản
1.2.5.3. Nhóm chỉ tiêu về khả năng quản lý nợ
1.2.5.4. Nhóm chỉ tiêu về khả năng sinh lời
1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác phân tích BCTC tại doanh nghiệp
1.3.1. Các yếu tố chủ quan
1.3.2. Các yếu tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH BCTC TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN PHÁT
2.1. Khái quát chung về công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật và công nghệ Tiến Phát
2.1.1. Giới thiệu công ty
2.1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển công ty
2.1.1.2. Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh
2.1.2. Cơ cấu tổ chức tại công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật và công nghệ Tiến Phát26
2.1.2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức
2.1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ tại mỗi bộ phận
2.2. Thực trạng phân tích BCTC tại công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật và công nghệ Tiến Phát
2.2.1. Giới thiệu chung về công tác phân tích BCTC
2.2.1.1. Quy trình phân tích
2.2.1.2. Đặc điểm phân tích BCTC tại công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật và công nghệ Tiến Phát
2.2.1.3. Phương pháp phân tích được sử dụng
2.2.2. Nội dung phân tích BCTC tại công ty
2.2.2.1. Phân tích cơ cấu tài sản, nguồn vốn
2.2.2.2. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh
2.2.2.3. Phân tích lưu chuyển tiền tệ
2.2.2.4. Phân tích các nhóm chỉ tiêu tài chính
2.3. Đánh giá thực trạng phân tích BCTT tại công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật và công nghệ Tiến Phát
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân
2.3.2.1. Hạn chế
2.3.2.2. Nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH BCTC TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN PHÁT
3.1. Định hướng hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian tới
3.2. Giải pháp hoàn thiện phân tích BCTC tại công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật và công nghệ Tiến Phát
3.2.1. Hoàn thiện về tổ chức hoạt động phân tích
3.2.2. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ phân tích
3.2.3. Hoàn thiện hệ thống thông tin sử dụng trong phân tích
3.2.4. Hoàn thiện phương pháp phân tích
3.2.5. Hoàn thiện nội dung phân tích
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan