[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay ngân hàng đối với hộ sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Yên Thành

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay ngân hàng đối với hộ sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Yên Thành
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHO VAY NGẮN HẠN VÀ HIỆU QUẢ CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Những vấn đề cơ bản về cho vay ngân hàng.
1.2. Những vấn đề chung về hộ sản xuất kinh doanh.
1.3. Cho vay ngắn hạn của ngân hàng thương mại đối với việc phát triển sản xuất kinh doanh của hộ sản xuất kinh doanh.
1.4. Khái niệm về hiệu quả cho vay ngắn hạn của ngân hàng thương mại đối với hộ sản xuất kinh doanh.
1.5. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cho vay ngắn hạn của ngân hàng thương mại đối với hộ sản xuất kinh doanh.
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH YÊN THÀNH
2.1. Giới thiệu về chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Yên Thành.
2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Yên Thành.
2.3. Thực trạng hoạt động cho vay ngắn hạn đối với hộ sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Yên Thành.
2.4. Phân t ch một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cho vay ngắn hạn đối với hộ sản xuất kinh doanh tại NHNo&PTNT Yên Thành giai đoạn 2012 - 2014.
2.5. Đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn đối với hộ sản xuất kinh doanh tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Yên Thành.
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN YÊN THÀNH
3.1. Định hướng nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn đối với hộ sản xuất kinh doanh tại NHNo&PTNT chi nhánh Yên Thành.
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn đối với hộ sản xuất kinh doanh tại NHNo&PTNT chi nhánh Yên Thành.
3.3. Kiến nghị.
KẾT LUẬN CHUNG
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan