[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Marketing Mix tại Quán Cafe - Phòng trà SWING

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Marketing Mix tại Quán Cafe - Phòng trà SWING
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX TRONG KINH DOANH DỊCH VỤ
1.1. Một số khái niệm cơ bản
1.1.1. Khái niệm marketing và marketing mix
1.1.2. Vai trò của marketing trong doanh nghiệp
1.1.3. Vai trò của marketing trong doanh nghiệp dịch vụ
1.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động marketing trong kinh doanh dịch vụ
1.2.1. Những yếu tố bên trong doanh nghiệp
1.2.2. Những yếu tố bên ngoài doanh nghiệp
1.3. Hoạt động marketing mix trong kinh doanh dịch vụ
1.3.1. Nghiên cứu thị trường và phân đoạn thị trường
1.3.2. Xác định thị trường mục tiêu
1.3.3. Chiến lược marketing mix trong kinh doanh dịch vụ
1.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động marketing mix của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ
1.4.1. Đánh giá về mặt chất:
1.4.2. Đánh giá về mặt lượng:
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING - MIX TẠI QUÁN CAFÉ – PHÒNG TRÀ SWING
2.1. Khái quát về quán café – phòng trà SWING
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2. Giới thiệu về quán café – phòng trà SWING
2.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh tại quán café-phòng trà giai đoạn từ năm 2011 – 2013
2.2.1. Tình hình Doanh thu – Chi phí – Lợi nhuận
2.2.2. Nguồn khách
2.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động marketing - mix tại Swing
2.3.1. Yếu tố bên trong doanh nghiệp
2.3.2. Yếu tố bên ngoài doanh nghiệp
2.4. Thực trạng hoạt động marketing - mix tại quán café – phòng trà Swing
2.4.1. Xác định thị trường mục tiêu
2.4.2. Chính sách Sản phẩm
2.4.3. Chính sách Giá
2.4.4. Chính sách Phân phối
2.4.5. Chính sách Xúc tiến
2.4.6. Chính sách về Con người
2.4.7. Chính sách Quy trình dịch vụ
2.4.8. Chính sách về Cơ sở vật chất hữu hình
2.5. Những kết quả đạt được, tồn tại và nguyên nhân trong hoạt động Marketing - mix tại Swing
2.5.1. Những tồn tại trong hoạt động Marketing - mix tại Swing
2.5.2. Nguyên nhân của những tồn tại trong hoạt động Marketing - mix của Swing
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MARKETING – MIX TẠI SWING
3.1. Định hướng hoạt động kinh doanh của quán café – phòng trà Swing
3.2. Định hướng hoạt động marketing - mix của Swing trong thời gian tới
3.3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động marketing - mix của Swing
3.3.1. Giảp pháp về chính sách Sản phẩm
3.3.2. Giải pháp về Chính sách phân biệt giá
3.3.3. Giải pháp về Chiến lược phân phối
3.3.4. Giải pháp cho chiến lược Xúc tiến
3.3.5. Giải pháp về chính sách Con người
3.3.6. Giải pháp về chính sách Quy trình dịch vụ
3.3.7. Giải pháp về Các yếu tố hữu hình
3.4. Một số đề xuất khác nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động marketing - mix cho Swing
LỜI KẾT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan